Mysterie van de Tempeliers: Beschermers of schattenjagers op een geheime missie?

BIJGEWERKT 29 APRIL 2015 – 04:23 BRYAN HILL

De Tempeliers waren een geheim genootschap waarvan het ware doel tot op de dag van vandaag een mysterie blijft of in ieder geval sterk wordt betwist door geleerden en historici. De Tempeliers lieten veel aanwijzingen over hun daden achter die van generatie op generatie zijn doorgegeven, verborgen in oude manuscripten en ontdekt door archeologen in de moderne tijd. Hun verhaal is er een dat de fascinatie en nieuwsgierigheid van mensen door de eeuwen heen heeft gegrepen – werden zij naar het heilige land in Jeruzalem gestuurd om christenen op pelgrimstochten te beschermen, of werden zij daarheen gestuurd op geheime missies van hogere autoriteiten om verloren artefacten en begraven schatten onder tempels en heilige plaatsen op te graven?

Artist’s impression van een Tempelier-ridder ( Wikimedia Commons )

De Tempeliers waren leden van een religieuze militaire orde van christelijke ridders die rond 1118-1119 in Jeruzalem werd opgericht door de Franse ridder Hugh des Payens. Bijna twee eeuwen lang was deze organisatie de machtigste orde in de middeleeuwse wereld. Zij waren het eerste staande leger in Europa sinds de val van het Romeinse Rijk en tegen de tijd dat zij in 1300 hun toppunt van macht bereikten, zouden zij tienduizenden mensen tellen. In het begin waren er in totaal negen stichtende ridders die de organisatie vormden en allemaal door bloed of huwelijk aan elkaar verwant waren. Als monniken en soldaten waren zij een paradox zonder precedent, want er waren nog nooit biddende priesters geweest die de wapens opnamen en tevens geloften van armoede, gehoorzaamheid en celibaat aflegden. Tempeliers gaven zich niet over, tenzij ze in de minderheid waren, en geloofden dat ze, omdat ze voor God vochten, onmiddellijk naar de hemel zouden worden gezonden als ze in de strijd vielen.

BaldwinII geeft de locatie van de Tempel van Salomo door aan Hugues de Payns en Gaudefroy de Saint-Homer. De vierde persoon is Warmund, patriarch van Jeruzalem. ( Wikimedia Commons )

Vandaag de dag zijn er in Europa honderden voormalige tempeliersites verspreid over het continent die laten zien hoe invloedrijk zij eeuwen geleden waren. Op hun hoogtepunt waren er ongeveer 15.000 Tempeliers huizen met een netwerk dat zich uitstrekte van Engeland tot Egypte met het centrum van de macht gelegen in het toenmalige hart van de middeleeuwse wereld, Frankrijk. Volgens de conventionele geschiedenis was het doel van de Tempeliers het beschermen van reizigers die langs de kust van de Middellandse Zee naar Jeruzalem reisden. In de middeleeuwen werden pelgrimstochten gemaakt door westerlingen die hun veiligheid in de stad gegarandeerd hadden en de tempeliers beschermden hen door de passen en bergen. Naast de bescherming van de pelgrims verdedigden de tempeliers als onderdeel van hun taak ook het christelijke koninkrijk Jeruzalem en andere heilige plaatsen.

Het intrigerende houtsnijwerk van de indrukwekkende Rosslyn-kapel.


De Camino de Santiago lopen – In de voetsporen van onze voorouders treden.

Kruistochten en Escorte

Tweehonderd jaar lang werden de kruistochten uit naam van God uitgevochten en beschouwd als een botsing van beschavingen. Er ontstonden vijanden tussen het christelijke westen en het islamitische oosten, die tot op de dag van vandaag voortduren. In 1065 werd Jeruzalem ingenomen door de Turken en de christenen werden zo slecht behandeld dat in het hele christendom mensen werden aangezet om te vechten en de stad te heroveren. Een andere reden voor de kruistochten komt voort uit de wens van de kerk om elke islamitische inval in christelijke landen tegen te houden. Op 27 november 1095 hield paus Urbanus II een toespraak waarin hij de christenen aanspoorde in opstand te komen tegen de moslims in het Heilige Land. Op dat moment beheersten de moslims Spanje en delen van Oost-Europa. Duizenden gaven gehoor aan de oproep en namen het zwaard op, maar slechts ongeveer 1000 haalden ooit Jeruzalem. De westerse christenen verenigden zich met de Byzantijnen in het oosten en in 1099 veroverden de kruisvaarders onder leiding van Godfried van Bouillon Jeruzalem terug op de Turken na een beleg van vijf weken. Toen de heilige plaatsen in christelijke handen waren, begonnen westerlingen in recordaantallen naar het gebied te reizen. Buiten de stadsmuren was het leven gevaarlijk en was er behoefte aan een escorte, en toen kwamen de eerste Tempeliers.

Paus Urbanus ll predikt de Eerste Kruistocht. ( Wikimedia Commons ).

Terug naar huis

Tijdens de derde kruistocht werden de christenen gedecimeerd in de slag bij Hattin. Het was de grootste militaire ramp in het heilige land en een van de grootste nederlagen voor het christendom. De Tempeliers werden allemaal gedood door hun Moslim veroveraars, die een paar maanden later de stad Jeruzalem zouden innemen. Latere kruistochten van latere generaties zouden bekend komen te staan als mislukkingen. Toen ze na de eerste kruistochten in 1128 naar huis terugkeerden, waren de Tempeliers rijk en invloedrijk en hoefden aan niemand anders dan de paus verantwoording af te leggen. Ze hoefden ook geen belasting te betalen en mochten onbeperkt de grenzen van Europese landen passeren. Vanaf 1150 hielden ze op met het bewaken van de weg naar Jeruzalem. In plaats daarvan bedachten ze een systeem waardoor pelgrims konden reizen zonder contant geld en kostbaarheden die hen anders tot doelwit konden maken. De tempeliers gingen in de bankwereld en de tempels (plaatselijke loges) werden overal in Europa opgericht, waar ze enorme rijkdommen aantrokken. De diensten die de tempeliers aanboden werden het model voor het huidige banksysteem, geldovermakingen, pensioenplannen en reischeques. Door hun rijkdom werden zij de belangrijkste bankiers van hun tijd en de eerste westerse multinationale onderneming. De meest controversiële dienst die de Tempeliers aanboden was de uitgifte van hoogstaande leningen. Zowel prinsen als burgers bankierden bij de Tempeliers, en veel staten raakten bij hen in de schuld. De kerk, in die tijd fel tegen woeker, keek de andere kant op.

Kruisvaardersmunten van het koninkrijk Jeruzalem, Denier in Europese stijl met Heilig Graf. British Museum, 2007. ( Wikimedia Commons ).

Atlit (Pelgrimsburcht), Israël

Inkomsten en uitgaven.

De voornaamste bron van inkomsten waren schenkingen. De tempelorde kreeg veel van koningen, graven, pausen, kardinalen, bisschoppen, landheren en eenvoudige lieden. Naast de boerderijen van de commanderijen ontving ze geld, kerken, kloosters, gastenverblijven, ziekenhuizen, huizen, tuinen, markten, molens, smidsen, et cetera. Al die goederen brachten winsten voort, vaak dankzij de arbeid van de horigen die verplicht waren om zonder beloning voor de landbezitter (de orde) te werken. De opbrengsten werden regelmatig aan het hoofdkwartier afgestaan. De Tempeliers bezaten ook vele parochiekerken die geld opleverden via missen en collecten.

De Tempeliers opereerden meer en meer als bankier, rentmeester en inner van belastingen. Koning Lodewijk VII van Frankrijk leende bij de tempelorde een gigantisch bedrag om de Tweede Kruistocht voort te kunnen zetten. Vanaf dat moment werden de Tempeliers de belangrijkste bankier van het Franse koningshuis. Filips II Augustus liet tijdens zijn afwezigheid voor de Derde Kruistocht alle inkomsten van zijn gebieden betalen aan de Parijse tempel. De Engelse koningen Jan zonder Land en Hendrik III leenden forse bedragen. De Londense tempel, en later de Parijse tempel, waren zelfs bewaarplaats voor de Engelse kroonjuwelen. De tempelorde gaf grote leningen aan paus Alexander III en zamelde geldsommen voor hem in. De Tempeliers beheerden bedragen voor verschillende baronnen en kooplieden. Ze werden ingeschakeld om kerkelijke en wereldlijke belastingen te innen. De Tempeliers zelf waren gevrijwaard van kerkelijke belastingen, ze mochten de tienden houden en exporteerden goederen belastingvrij naar het Heilige Land. Ze bezaten eigen werven en koopvaardijschepen. Akko in de Levant was hun belangrijkste haven.

De orde haalde zeker ook inkomsten uit het Midden-Oosten. Ze hieven belastingen op havens, markten en molens. Ze eisten beschermgeld van sultans en de sjiitische sekte van de assassijnen. Ze ondernamen plundertochten tot diep in het land van de moslims, vergaarden buit en eisten losgeld voor krijgsgevangenen. Tegelijk spendeerden de Tempeliers fortuinen aan hun militair apparaat. De bouw van het kasteel Zefat kostte bijvoorbeeld 1,1 miljoen bezanten, maar ook het onderhouden van kastelen en ridders was erg duur. Paarden werden geïmporteerd vanuit Europa, omdat de Arabische paarden te licht gebouwd waren. Tussen 1180 en 1260 was de prijs van paarden verzesvoudigd.

Verval van de Tempeliers


Met de val van het Heilige Land aan de moslims in 1187 verloor de Tempeliersorde haar stichtingsdoel en werd een doelwit voor ongelukkige schuldenaars. Met het mislukken van de kruistochten en de daaropvolgende afsluiting van de doorgang naar het heilige land, was er geen bestaansreden meer voor de Tempeliers. Stel je een staand leger voor dat door Europa zwierf, aan niemand verantwoording aflegde en geen strijd hoefde te voeren. Dit trok de aandacht en door de rijkdom en politieke macht die de Tempeliers hadden, werden ze gezien als een bedreiging voor de machtsstructuur. In het begin van de 14e eeuw kende de orde een plotselinge neergang. In 1302 kwam koning Filips IV van Frankrijk in conflict met de paus. Omdat hij geld nodig had voor zijn oorlogen, voerde hij een gemene en kundige campagne om de Tempeliers te onderdrukken, hun rijkdom te verwerven en tegelijkertijd het pausdom een slag toe te brengen.

Op vrijdag 13 oktober 1307 werden alle Tempeliers in Frankrijk gearresteerd door agenten van koning Filips en hij beval iedereen die nog in het land verbleef in de gevangenis te gooien, waar ze werden gemarteld totdat ze beschuldigingen van ketterij, homoseksualiteit en oneerlijke zakelijke activiteiten bekenden. Ze werden beschuldigd van halsmisdrijven en hun eigendommen werden in beslag genomen. Meer dan waarschijnlijk waren veel van de bekentenissen zinloos, maar na deze bekentenissen werd door paus Clemens V in 1312 een pauselijk bevel uitgevaardigd aan alle christelijke vorsten, waarin werd bevolen alle Tempeliers te ontbinden. De orde van de Tempeliers ging ondergronds en hun bewegingen zijn sindsdien in mysterie gehuld. Vrijdag de 13e is verbonden met deze historische gebeurtenis.

Executie van de Tempeliers in aanwezigheid van Filips ‘de Schone’. Bedford Master 1415-1420, Frankrijk. ( Wikimedia Commons ).

Samenzwering.

Na het edict van Clement in 1312 verdwenen de Tempeliers vrijwel uit de geschiedenis. Van de honderden, mogelijk duizenden Tempeliers die niet werden gearresteerd, is weinig bekend over wat er met hen gebeurde. Er is documentatie dat hun grote vloot schepen verdween en het is mogelijk dat zij naar Schotland vluchtten, aangezien dat land toen iets van een Tempeliersbolwerk was. Misschien gingen ze naar Zwitserland of verstopten ze zich in de Alpen die aan Zuid-Frankrijk grensden (de eindeloze bergketen zou een perfecte schuilplaats voor de schat zijn geweest). Sommige overlevenden van de Tempeliersorde kunnen worden opgespoord en zij veranderden gewoon hun naam en werden bijvoorbeeld de Ridders van Christus in Portugal.

Maar van alle mysteries rond de Tempeliers is de meest raadselachtige die van hun verblijf in Jeruzalem. De Tempeliers verdwenen daar letterlijk gedurende negen jaar en wat ze daar deden blijft grotendeels onbekend. Er waren negen monniken van middelbare leeftijd die nauwelijks in staat waren om reizigers die Jeruzalem in en uit gingen te beschermen. Er lijkt ook geen geschreven verslag te zijn van pelgrims die door de Tempeliers werden bewaakt. In 1867 kwam een aanwijzing aan het licht toen een Brits archeologisch team opgravingen deed onder de plaats van de tempelberg in Jeruzalem. Daar ontdekten zij tunnels die zich vanuit een moskee zo’n vijfentwintig meter verticaal uitstrekten en horizontaal uitwaaierden onder de koepel van de tempel van koning Salomo. Als bewijs dat de tunnels door Tempeliers werden gebruikt, werden sporen en verschillende stukken wapentuig gevonden. Een gangbare theorie is dat de Tempeliers onder de Tempel groeven naar schatten die de Joden daar hadden achtergelaten na de invallen van de Romeinen in 70 na Christus. Andere theorieën suggereren dat de ridders de Heilige Graal bewaakten en in het bezit waren van grote schatten. De bijbelse tempel van Salomo herbergde ooit de Ark van het Verbond en de Tien Geboden. Er zijn vroege vrijmetselaarsgeschriften uit de jaren 1800 waarin documenten worden aangehaald die de Tempeliers in verband zouden brengen met de ark van het verbond en de schat die in de Tempel van Salomo begraven lag. Ongeacht welke theorie de juiste is, toen ze weer opdoken in Europa waren ze rijker, machtiger en invloedrijker dan ooit.

Bron: https://www.ancient-origins.net/history/mystery-knights-templars-protectors-or-treasure-hunters-secret-mission-002971


*** Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s