Niet alles is te koop: Een kritiek op het neoliberalisme

Een gekleurde illustratie uit de centerfold van een augustus 1883 editie van Puck, die een steekspel toont tussen een ridder rijdend op een locomotief, vermomd als een paard met het label ‘monopolie’ (met een lange pluim met het label ‘arrogantie’ en een schild dragend met het label ‘corruptie van de wetgevende macht’) en een man op blote voeten met het label ‘arbeid’ rijdend op een ziekelijk paard met het label ‘armoede’.
FOTO: AFBEELDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD DOOR KEPPLER & SCHWARZMANN, MET DANK AAN PICRYL.

Het concept van een neoliberale “vrije markt” is fundamenteel nihilistisch.

Albert Bikaj — 19.02.22

Albert Bikaj

In de jaren tachtig erkenden Ronald Reagan en Margaret Thatcher het antimenselijke karakter van totalitaire regimes en minimaliseerden zij de overheid en bevorderden zij de vrije markt, in de hoop de opkomst van totalitarisme te voorkomen door het individu meer vrijheid te geven. Helaas onderschatten zij de invloed van megabedrijven. Deze werden snel groot genoeg om de rol van de overheid te overschaduwen. Vandaag de dag bootsen deze entiteiten sommige autoritaire regimes bijna na door bepaalde ideologieën op te leggen en de middenklasse en de werkende klasse uit te buiten.

In feite ging het individualisme van Thatcher en Reagan te ver en werd het “algemeen belang” genegeerd. Thatcher en sommige neoconservatieve denkers begonnen in feite de realiteit van de samenleving en het algemeen welzijn te ontkennen.

Het concept van een neoliberale ‘vrije markt’ is fundamenteel nihilistisch. De begrippen algemeen welzijn, ethiek en cultuur spelen er helemaal geen rol in, om de eenvoudige reden dat het credo en het motto ervan – van begin tot eind – gericht blijven op één ding: winst. De klant heeft altijd gelijk’ moet gerekend worden tot de meest nihilistische beweringen ooit gedaan. Aangezien het enige doel van de vrije markt winst is, moet de markt alles bieden waar de consument om vraagt, ongeacht ethiek en waarden. De belangrijkste neoliberale economische waarde is dus populariteit, die hand in hand gaat met vulgariteit – iets waar megabedrijven tegenwoordig munt uit slaan.

De neoliberale vrije markt heeft dus geleid tot onze huidige benarde situatie, waarin alles te koop is en niets echte waarde heeft, waarin de basissystemen die een functionerende samenleving in stand houden, zijn ingestort. Laten we eens kijken naar een paar gebieden – cultuur, mensenrechten, ecologie, racisme en migratie – waarin de vrije markt, zonder zich te laten leiden door ethiek, net zo ontmenselijkend is gebleken als het totalitarisme waartegen het zich zegt te verzetten.

Cultuur en godsdienst.


Sinds de Franse Revolutie is er in het Westen een aanhoudende vijandigheid tegen de christelijke geloofsbelijdenis. Progressieven beschouwen het als regressief, schadelijk en, in extreme gevallen, kwaadaardig. In het verleden werd het christendom aangevallen in naam van het rationalisme en het nationalisme; nu wordt het aangevallen in naam van de “vooruitgang”.

De westerse cultuur – en het orthodoxe christendom als kern daarvan – is systematisch gedemoniseerd door machtige media, NGO’s en zelfs onderwijsinstellingen. De ontheiliging van kerken wordt nu aanvaard als een algemeen – en onvermijdelijk – element van een progressieve, pluralistische samenleving. Gibboniaanse geschiedschrijving” is springlevend: vooroordelen jegens andere godsdiensten zijn onaanvaardbaar, maar voor het orthodoxe christendom gelden andere regels. De situatie herinnert aan Chestertons opmerking dat wat progressieven liefde voor andere godsdiensten noemen, in werkelijkheid haat tegen het christendom is.

Uiteindelijk is het christendom het enige bolwerk tegen de afbraak van de ethiek onder het progressivisme en de ontketening van het totalitarisme. Zodra dat bolwerk is vernietigd, zullen ook andere godsdiensten gedwongen worden zich te voegen naar het neoliberale credo van secularisme, sciëntisme, hedonisme en materialisme. Dit is wat het progressieve neoliberalisme gemeen heeft met het totalitarisme van de jaren zeventig en tachtig: het stelt een geloofsbelijdenis voor die iedereen moet aanvaarden, op straffe van vernedering en sociale uitsluiting.

Vrouwenrechten en neoliberaal kapitalisme.


Tegenwoordig straffen bedrijven – moderne voorvechters van feminisme en gendergelijkheid – hun vrouwelijke werknemers vaak of ontslaan ze hen zelfs als ze zwanger worden zonder dat ze dat gepland hebben, terwijl ze tegelijkertijd kindermoord promoten als een oplossing voor en bevrijding van ‘het patriarchaat’. Er zijn talloze voorbeelden te vinden – van Walmart tot Hollywood. Zo denigreren zij de waarde van moederschap en gezin en veranderen hun werknemers in aanbidders van Moloch.

Hetzelfde bedenkelijke ethos is van toepassing op seksuele uitbuiting: hedendaagse bedrijven en hun progressieve medestanders hebben prostitutie en pornografie omgevormd tot “sekswerk” en “een recht” – zolang er maar winst te behalen valt – zodat ze gaan lijken op het fantastische patriarchaat dat zij kennelijk verachten. Kortom, zij willen het recht van elke vrouw bevorderen, behalve het recht dat God of de natuur hun heeft toegekend: de waardigheid van het moederschap.

Natuur en ecologie

Het valt moeilijk te ontkennen dat het milieu heeft geleden onder de neoliberale economie en de exploitatie door het bedrijfsleven. Duizenden kilometers bos en groene gebieden zijn vernietigd, en onze lucht en ons water zijn vervuild door zowel overheids- als particuliere initiatieven.

Toch ontkennen veel zelfbenoemde conservatieven, trouw aan de neoliberale economie, het klimaatprobleem. Voor hen zijn dergelijke zaken ofwel verzonnen ofwel linkse zorgen. Voor deze mensen is de term conservatief zelfs een oxymoron geworden, omdat hij letterlijk het behoud van waardevolle instellingen, ideeën en dingen inhoudt – waarvan het milieu er zeker één is.

Voor traditionele conservatieven – mensen als Burke, Belloc, Chesterton, en Scruton – behouden we deze dingen niet alleen voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties. Sinds 1971 heeft de katholieke kerk ook een theologisch pleidooi gehouden voor de zorg voor het milieu, een pleidooi dat de laatste jaren is verwoord door paus emeritus Benedictus XVI en paus Franciscus. De Kerk heeft uitbuiting van het milieu niet alleen geïnterpreteerd als zelfvernietiging, maar ook als een zonde tegen God en zijn schepping.

Mensenrechten, racisme en ondernemingen

Liberale economie heeft ook een kwaadaardig effect gehad op de perceptie van ras. Megabedrijven zijn geneigd als eerste hun steun te betuigen aan zelfs de meest irrationele rassenpolitiek – inclusief de agenda van de neomarxistische BLM – en wel om één eenvoudige reden: het is populair en zij profiteren ervan. Waar in het verleden racisme werd uitgebuit door het grootkapitaal, wordt het nu veroordeeld – niet zozeer omdat het verkeerd is, maar omdat het gewoon niet loont.

Toch wordt racisme nog steeds in andere vormen gepromoot. Werd gisteren nog gezegd dat ‘blanken’ ‘superieur’ zijn, vandaag beweren ze bijna hetzelfde door zichzelf op te werpen als de zelfingenomen ‘opvoeders’ van minderheden, die de les lezen over hoe een bepaalde etnische groep moet denken, handelen en stemmen.

Zoals we in de zomer van 2020 zagen, slaagden veel bedrijven erin zichzelf te beschermen door de BLM-rellen te steunen. Het is merkwaardig dat de linkse partijen het egoïstische element van het bedrijfsactivisme niet leken op te merken, of dat tijdens de BLM-protesten veel kleine bedrijven werden beschadigd of vernield. Intussen hebben veel van diezelfde “antiracistische” bedrijven fabrieken in derdewereldlanden, of in China, waar arbeiders niet alleen een hongerloon krijgen, maar ook onder vreselijke arbeidsomstandigheden te lijden hebben. In China zijn zowel islamitische Oeigoeren als Chinese christenen beroofd van elementaire mensenrechten – en in sommige gevallen naar concentratiekampen gestuurd – en toch veroordelen of censureren veel westerse bedrijven kritiek op China. Slechte arbeidsomstandigheden zijn zelfs te vinden in Europese en Amerikaanse fabrieken, waar etnische minderheden vaak het grootste deel van het personeel uitmaken.

Migratie en humanisme

Neoliberalen en sociaal-democraten hebben een vergelijkbare aanpak van migratie, ook al pakken ze het misschien iets anders aan. Landen als Duitsland, tot voor kort geleid door een neoliberale (zogenaamd “conservatieve”) partij in het CDU, hebben miljoenen migranten opgenomen in de nobele naam van humanisme of multiculturalisme. En als dit reacties heeft uitgelokt van zowel rechts als extreem-rechts, dan is dat om heel verschillende redenen. Terwijl extreem-rechts zich bezighoudt met ras, is de traditionele conservatief slechts bezorgd over orde en veiligheid.

Een massale toestroom van migranten brengt de politieke en sociale orde van een land in gevaar. De veiligheid van beide partijen – burgers en migranten – staat op het spel; toch worden beide partijen uitgebuit om politieke en economische doelen te bereiken. Ironisch genoeg zijn het vaak de politici die dergelijke migrantencrisissen veroorzaken – sommige direct, door interventies in het Midden-Oosten te bepleiten, en andere indirect, door zich niet te verzetten tegen de ideeën van de professionele humanitaristen, die hun diepe sympathie voor migranten verkondigen.

Natuurlijk kan men het motief achter dit alles zien: het verlangen naar goedkope arbeidskrachten om de economie te stimuleren, ongeacht de sociaal-culturele gevolgen. Daardoor worden zowel allochtone als autochtone conservatieven gemarginaliseerd, een situatie die soms leidt tot politiek of religieus extremisme.

Toch geven neoliberalen hun verantwoordelijkheid niet toe. In plaats daarvan ontkennen ze de gevolgen van hun maakbaarheid door migranten als ongeschoolde kinderen te behandelen. Tegenover deze misstanden is het vermeldenswaard dat zowel paus Benedictus XVI als zijn Afrikaanse intellectuele leerling, kardinaal Robert Sarah, hebben gepleit voor de morele goedheid om niet te migreren maar je plicht te doen door orde en welvaart te brengen in je eigen thuisland. Paus Franciscus heeft ook kritiek geuit op de ontmenselijking en het misbruik van migranten door zowel politici als bedrijven.

Een conservatieve – en katholieke – conclusie


We horen vaak dat populistische conservatieven – en extreem-rechtse conservatieven – een aantal van de hierboven opgesomde problemen toeschrijven aan het cultuurmarxisme, maar dat is een vergissing. Dit zijn geen marxistische problemen, maar neoliberale. Het hoofddoel van het marxisme is de revolutionaire heerschappij van het proletariaat.

Als ideologie die alles beoordeelt door het marktprisma, dringt het neoliberalisme aan op het beperken van de bemoeienis van de overheid en versterkt het de macht van ondernemingen – die op hun beurt ‘trendy’ overtuigingen als ‘wokeism’ omarmen en propageren, en zo het gezin, religieuze en traditionele waarden, cultuur en beschaving ondermijnen. Zowel marxisme als neoliberalisme zijn totalitair, maar op verschillende manieren. Het marxisme leidt tot een hard totalitarisme; maar het neoliberalisme is een hybride systeem dat kan worden omschreven als “zacht totalitarisme” – een term die oorspronkelijk is bedacht door de Amerikaanse schrijver Rod Dreher.

Wijlen de Britse filosoof Sir Roger Scruton onderkende al vroeg de dreiging van het neoliberalisme van de vrije markt en benadrukte de noodzaak van een redelijke begrenzing van het economisch libertarisme, omdat het “heilige dingen” in gevaar brengt. Scruton noemde onder andere het ongeboren kind, het gezin, religie, traditie, cultuur, beschaving, milieu en vrijheid – allemaal zaken die niet op de markt verhandeld kunnen worden omdat ze onbetaalbaar zijn.

Wat onze beschaving vernietigt, zoals paus emeritus Benedictus XVI heeft geleerd, is de “dictatuur van het relativisme”. Helaas heeft deze opvatting kunnen floreren dankzij de neoliberale economische ideologie, die echte waarde ontkent ten gunste van een vermeende waarde die in winst kan worden omgezet. Daarom is er in heel Europa behoefte aan een hervorming van het conservatieve denken.

Het doel voor ons allen zou een herconceptualisering moeten zijn van de ideeën van christelijk geloof, gezin en gemeenschap; deze zouden moeten voortkomen uit onze kernwaarden, zodat de mens niet wordt gereduceerd tot een materialistische categorie. Er is dus behoefte aan een conservatisme dat zich laat leiden door het licht van de eeuwige waarheden waarop de westerse beschaving is gegrondvest.

De middelen om tot een dergelijke hervorming van het conservatieve denken te komen zijn divers – en zowel een politiek van het algemeen belang als christendemocratie zijn belangrijke stappen in de goede richting.

Albert Bikaj is politicoloog, oprichter en hoofdredacteur van het culturele tijdschrift Kallnori.org, en vice-voorzitter van de Conservative Youth of Europe. An earlier version of this essay previously appeared at The Burkean. It has been revised and appears here by kind permission.

Not Everything is for Sale: A Critique of Neoliberalism


*** Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s