Hongarije. Anti-homowet

Hongarije krijgt al dagen kritiek op omstreden antihomowet, wat staat daar nu eigenlijk in?

Van scherpe woorden van Europese leiders tot stadions in de regenboogkleuren, de Hongaarse regering krijgt al meer dan een week bakken kritiek. Dat heeft allemaal te maken met de nieuwe antihomowet, maar wat staat daar nu eigenlijk in?

Citaat: “Ik denk dat mensen onderschatten hoeveel Hongaren achter deze wet staan”, zegt Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. “Dat betekent niet per se dat zij daarom pro-Orbán of extremistisch zijn. 

Hongarije krijgt al dagen kritiek op omstreden antihomowet, wat staat daar nu eigenlijk in? | VRT NWS: nieuws

Reactie op de veroordeling van de wijziging van de Hongaarse wet op de kinderbescherming door bepaalde lidstaten van de Europese Unie:

Hongaarse woordvoerder Zoltán Kovács op de Europese reactie in About Hungary.

Zoltán Kovács (geboren in 1969) is een Hongaarse historicus en politicus, die momenteel als staatssecretaris voor Publieke Diplomatie en Betrekkingen in de tweede, derde en vierde regering van premier Viktor Orbán fungeert. Hij is gekant tegen het hervestigingsplan van de Europese Unie, dat migranten na de Europese migrantencrisis op basis van quota over de lidstaten wil verdelen.

Aan de 16 regeringen die de verklaring hebben ondertekend met kritiek op de wet op seksuele voorlichting: Ongegrond. U kent het Europees Handvest niet.


23 JUN, 2021 – ZOLTÁN KOVÁCS
Zestien Europese regeringen hebben een verklaring ondertekend waarin kritiek wordt geuit op onze nieuwe wet. Lees hieronder de volledige tekst van de officiële note verbale die de Hongaarse regering als reactie stuurde. In het kort: jullie hebben onze wet niet gelezen. U kent het Europees Handvest van de grondrechten niet.

De afgelopen dagen hebben regeringen van verschillende EU-staten een ongegrond offensief tegen Hongarije ingezet. Hongarije verwerpt deze aanvallen. De Hongaarse wet houdt geen enkele vorm van discriminatie in, is in overeenstemming met het EU-recht en is gebaseerd op de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de EU.

De Hongaarse wet beschermt de rechten van kinderen en waarborgt die van de ouders, zij is niet van toepassing op volwassenen.

In de verklaring, die door bepaalde EU-lidstaten is ondertekend, wordt het amendement ten onrechte geciteerd en worden wezenlijke delen van de tekst weggelaten. De in de wet vervatte regeling beschermt kinderen tegen alle vormen van seksualiteit, zodat zij niet als discriminerend kan worden beschouwd. De Hongaarse kinderbeschermingswet verbiedt bij kinderen niet alleen de autotelische uiting van homoseksualiteit, maar ook van seksualiteit in haar geheel. De verordening is dus noch homofoob, noch heterofoob. Artikel 14, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt: “Het recht van ouders om de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen te verzekeren met inachtneming van hun godsdienstige, levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuiging, wordt geëerbiedigd met inachtneming van de nationale wetten die de uitoefening van die vrijheid en dat recht beheersen”. Seksuele opvoeding is in Hongarije – in overeenstemming met het Handvest van de grondrechten – in de eerste plaats een taak van de ouders. In Hongarije is iedereen vrij om uiting te geven aan zijn seksuele identiteit, aangezien de Hongaarse wetten de grondwettelijke grondrechten waarborgen voor alle minderheden, met inbegrip van seksuele minderheden.

Wij roepen de regeringen van de ondertekenende landen op zich in de toekomst te onthouden van het ongegrond belasteren van Hongarije.

About Hungary – To the 16 governments who signed the statement criticizing law on sex education: Groundless. You don’t know the European Charter

Gecensureerd: Hier is de Op-Ed over Hongarije’s wet op Sex Ed door MoJ Judit Varga die POLITICO Europe weigerde te publiceren
25 JUNI 2021
We dachten dat ze geïnteresseerd waren om onze kant van het verhaal te horen. We hebben ons vergist.

Wet op de kinderbescherming in Hongarije – De waarheid in het kort

opiniestuk van minister van Justitie Judit Varga

Al bijna 10 jaar verschijnen er in de internationale pers regelmatig onweerlegbare verklaringen over de dood van de Hongaarse democratie. En toch, ondanks het keer op keer roepen van de wolf, is er nooit een wolf geweest – helaas lijken degenen die roepen ook nooit moe te worden van hun bedrog.

Deze keer wordt verklaard dat Hongarije een discriminerende, homofobe wet heeft aangenomen. Niemand maalt erom dat de door verschillende lidstaten ondertekende verklaring valse beschuldigingen bevat en de verdienste van de Hongaarse wet vervalst door essentiële delen ervan te verdringen. Het kan niemand iets schelen dat de wet gericht is op de bescherming van kinderen tegen elke vorm van seksualiteit – daarom kan zij per definitie niet discriminerend zijn. De ondertekenende lidstaten hebben niet eens de moeite genomen om de Hongaarse regering om een officiële verklaring te vragen alvorens hun gezamenlijke brief uit te brengen. Kritiek heeft in plaats daarvan een kunstmatig conflict doen ontstaan tussen de rechten van kinderen en de rechten van LGBT. Is dit echt de belichaming van de loyale samenwerking die in de Verdragen is vastgelegd?

De nieuwe wet is erop gericht de rechten van ouders te waarborgen en minderjarigen te beschermen tegen toegang tot inhoud die in strijd kan zijn met de opvoedingsbeginselen die hun ouders hen hebben bijgebracht, totdat zij zelf volwassen worden. Tot die tijd moeten echter alle andere actoren – of het nu de staat of scholen zijn – de rechten van ouders eerbiedigen om te beslissen over de seksuele opvoeding van hun kinderen. Dit is waar de nieuwe wet van Hongarije over gaat.

Er zij ook op gewezen dat artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt dat het recht van ouders om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen in overeenstemming met hun godsdienstige, levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuiging, wordt geëerbiedigd, overeenkomstig de nationale wetten die de uitoefening van deze vrijheid en rechten beheersen.

De Hongaarse wet is niet van toepassing op het leven, de seksuele identiteit of de praktijken van volwassenen boven de 18 jaar – noch op de wijze waarop deze volwassenen zich in het openbaar wensen uit te drukken of te presenteren.

Seksuele geaardheid en genderidentiteit vallen in Hongarije onder strikte grondwettelijke bescherming. Volgens artikel XV, lid 2, van de grondwet moet Hongarije iedereen zonder onderscheid grondrechten garanderen. Sinds 2004 stelt de wet inzake gelijke behandeling in artikel 1 duidelijk dat alle personen op het grondgebied van Hongarije met hetzelfde respect moeten worden behandeld en verbiedt uitdrukkelijk discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

De bepalingen sluiten geen enkele activiteit in de klas of anderszins georganiseerd voor studenten met betrekking tot seksuele cultuur, gedrag, ontwikkeling of geaardheid uit – zolang dergelijke onderwerpen niet worden bevorderd of gepropageerd. Er wordt alleen verwacht dat alleen gekwalificeerde deskundigen deze uiterst gevoelige onderwerpen op een aan de leeftijd aangepaste en op feiten gebaseerde manier aan de kinderen voorstellen, en aldus bijdragen tot een goede opvoeding met passende leiding en begeleiding van hun ouders en wettelijke voogden.

In Hongarije is iedereen vrij om zijn of haar seksuele identiteit naar eigen goeddunken te uiten, aangezien de Hongaarse wetgeving de grondrechten voor elke minderheid ten volle waarborgt. Het is niet tegenstrijdig dat zij ook het recht en de plicht van ouders garandeert om hun kinderen op te voeden. Daar is niets discriminerends aan.

Het is echter niet de eerste keer dat het Europees karakter van een Hongaarse wet wordt geïnterpreteerd door sommigen die ervoor kiezen een vooroordeel te hebben zonder eerst naar de feiten te vragen. De politieke verklaring waarin de nieuwe Hongaarse wet wordt veroordeeld, is beschamend, niet alleen omdat zij indruist tegen loyale samenwerking, maar ook omdat in de verklaring een bevooroordeelde politieke mening besloten ligt zonder dat vooraf een onpartijdig onderzoek is verricht.

Het is ook niet de eerste keer dat de Hongaarse wetgeving als discriminerend wordt bestempeld. De waarheid is echter dat de implicatie dat deze wet anti-EU is, alleen discriminerend is voor degenen die, overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de EU, vasthouden aan hun recht dat over het onderwijs van kinderen wordt beslist door hun ouders.

*** Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***

About Hungary – Censored: Here’s the Op-Ed on Hungary’s law on Sex Ed by MoJ Judit Varga that POLITICO Europe refused to publish

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s