Mein Kampf versus Koran

Oriana Fallaci (Florence, 29 juni 1929 – aldaar, 15 september 2006) was een Italiaanse journaliste, publiciste en schrijfster. Ze werd beroemd door haar interviews met wereldleiders, zoals de Dalai lama, Henry Kissinger, de sjah van Perzië, Ayatollah Khomeini, Willy Brandt en Moammar al-Qadhafi. Ze ondervroeg hen zonder terughoudendheid en ontlokte hen onthullende uitspraken. Daardoor geldt ze als een boegbeeld voor haar generatie.

De politieke agenda van de islam in het kort.

Okay Pala, Nederlandse voorman van de radicaalislamitische organisatie Hizb ut-Tahrir: “De islam is een volledige ideologie, gericht op aardse macht.” Hizb ut-Tahrir rust pas als haar doel werkelijkheid is: één alomvattend wereld­kalifaat volgens de regels van de sharia.

Een beknopte analyse van twee “Inspirerende” boeken door Oriana Fallaci.

Oriana Fallaci legde een eenvoudige en objectieve feitelijke verklaring af, gemakkelijk te bewijzen  noch te weerleggen.

Had Hitler Mein Kampf geschreven als de Koran er niet was geweest?

Waarom kwam hij anders op het idee om dat boek te schrijven? (Suggestief)

‘Mijn Strijd’ komt overeen met de jihad van de Koran.

In beide boeken zijn de joden de klos.

Beide boeken vragen van hun volgers een onderwerping aan de leider en beide leiders tolereren geen vrijheid van meningsuiting.

Mein Kampf – stelt dat Duitsers het superieure ras van de mensheid zijn en dat Duitsland voorbestemd is om de wereld te regeren en alle andere rassen en naties te domineren.

Q’uran-stelt dat de islam en moslims de superieuren van de mensheid zijn en dat de islam een goddelijk mandaat heeft om de wereld te regeren en alle andere rassen, geloofsovertuigingen en naties te domineren.

De politieke agenda die alle islamitische organisaties delen en onderschrijven.

Mein Kampf-zegt dat de Duitse staat controle moet hebben over elk aspect van het leven. Zegt dat alle individuen zich aan de staat moeten onderwerpen

De Q’uran zegt dat de islam en de sharia controle moeten hebben over elk aspect van het leven. Zegt dat alle individuen zich aan de islam moeten onderwerpen.

**************************************************** ***********

Mein Kampf-zegt dat Duitsers de plicht hebben om hun door God aangewezen plaats in de wereld op te eisen met alle middelen die nodig zijn. Zet loyaliteit aan de Volk (het ras) boven alle andere ethische overwegingen.

De Q’uran-zegt dat moslims de plicht hebben om Jihad te voeren en om de overheersing van de islam over de wereld (Dar Islam en Dar Harb) met alle mogelijke middelen te bevorderen. Plaats loyaliteit aan medemoslims (umma) en de islam boven alle andere ethische overwegingen.

Mein Kampf-Mandaten dat mannen superieur zijn aan vrouwen en dat de plaats van vrouwen beperkt moet blijven tot de voortplanting, de keuken en het huis.

Volgens de Koran-mandaten zijn mannen superieur aan vrouwen en moet de plaats van vrouwen worden beperkt tot de voortplanting, de keuken en het huis. (Toegegeven, de Koran gaat over dit onderwerp een stuk verder dan Mein Kamph)

**************************************************** ******************

Mein Kampf-zegt dat homoseksuelen ‘rassenverraders’ zijn en ter dood moeten worden veroordeeld. (Velen werden in feite vermoord in de concentratiekampen).

De Q’uran-zegt homoseksuelen zijn onheilig voor Allah en moeten ter dood worden veroordeeld.

Mein Kampf-Stelt een gedetailleerd model uit voor de verovering van de wereld, inclusief regels voor hoe overwonnen volkeren moeten worden onderdrukt en gedomineerd door het Duitse ras. Verklaart dat de rijkdom, middelen en eigendommen van onderworpen volkeren van rechtswege aan Duitsers toebehoren en dat het recht op leven voor onderworpen volkeren afhankelijk is van Duitsers. Stelt dat niet-Duitsers geen wettelijke of burgerrechten hebben.

De Q’uran zet een gedetailleerd model uiteen voor de verovering van de wereld, inclusief regels voor hoe overwonnen volkeren moeten worden onderdrukt en gedomineerd door moslims. Verklaart dat de rijkdom, middelen en eigendom van onderworpen volkeren van rechtswege aan moslims toebehoort en dat het recht op leven voor onderworpen volkeren afhankelijk is van moslims. Stelt dat niet-moslims geen wettelijke of burgerrechten hebben. (in feite heeft veel hiervan zijn basis in de Hadith en de Sunna, maar beide zijn in wezen afgeleid van wat er in de Q’uran staat, samen met alle andere aspecten van de Sharia)

**********************************************************************

Mein Kampf-verdeelt de wereld in ‘Duits land’ en vijandelijk gebied. Staten die landen met Duitsers die erin wonen of landen waar ooit Duitsers rechtmatig over regeerden, behoren tot Duitsland, en Duitsland heeft het recht om het met alle mogelijke middelen terug te krijgen.

De Q’uran-verdeelt de wereld in ‘Dar Islam’ (door moslims geregeerd land) en vijandelijk gebied (Dar Harb). Staten die landen met moslims die erin wonen of land waar ooit moslims rechtmatig over regeerden, behoort tot de dar-islam, en moslims hebben het recht om het op alle mogelijke manieren terug te krijgen noodzakelijk.

Mein Kampf-geeft de Joden de schuld van de ellende van de samenleving en zegt dat ze zullen worden uitgeroeid.

De Q’uran geeft de Joden de schuld van de ellende van de samenleving en zegt dat ze zullen worden uitgeroeid. (`Op de Dag des Oordeels zullen de rotsen en bomen roepen:` `O moslim, er is een Jood achter mij verscholen! Kom en dood hem! ”)

***************************************************

Er zijn nog veel meer opvallende parallellen, maar ik denk dat u het punt begrijpt.

Zijn alle moslims nazi’s? Nee. Maar de koran is ook niet uw doorsnee religieuze geschrift. Zoals ik meer dan eens heb gezegd, is de islam een ​​politieke ideologie die verborgen zit in een religie.

Gelukkig is er meer dan dat. Zelfs Mein Kampf had een paar positieve punten (niet veel, dat verzeker ik je!). Het zit hem allemaal in hoe het wordt toegepast. Ik ben het niet eens met Fallaci dat er niet zoiets bestaat als een ‘gematigde islam’. Maar de gematigde islam is een ZEER selectieve lezing van de Koran en de Hadith en eerlijk gezegd geen meerderheidspositie in de islamitische wereld. Het houdt een volledige afschaffing van de jihadistische mentaliteit in, en als zodanig is het tegenwoordig een minderheidspositie in de islam. Dat is een van de redenen waarom zo weinig moslims in Amerika het islamitisch terrorisme ondubbelzinnig aan de kaak hebben gesteld.

Heinrich Himmler:

“Ik moet zeggen, ik heb helemaal niets tegen de islam, want hij voedt in deze Bosnische SS-divisie Handschar zijn mensen voor me op en belooft aan hen de hemel als ze gevochten hebben en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!”

Grootmoefti Mohammed Amin al-Husseini:

“De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt aan de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: Het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschap, de familie en de jongeren. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van het werk en van het creëren”.

Hitlers bondgenootschap met de Palestijnse leider grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini.

Adolf Hitler. “De enige religie die ik respecteer is de islam, de enige profeet die ik erken is Mohammed”.

Carl Jung; De overeenkomst tussen Hitler en Mohammed. De bekende psychiater en grondlegger van de analytische psychiatrie Carl-Gustav Jung, vergeleek Hitler met de profeet Mohammed. De theoloog Karl Barth stelde islam en Nationaal Socialisme op één lijn.
Jung antwoordde in een interview eind jaren dertig op de vraag van de interviewer wat volgens hem de volgende stap in de religieuze ontwikkeling zou kunnen zijn: “We weten nog niet of Hitler een nieuwe islam gaat oprichten. Hij is er nu al mee bezig. Hij lijkt op Mohammed. De stemming in Duitsland is islamitisch: oorlogszuchtig en islamitisch. Ze zijn allemaal bezeten van een wilde god”.

Koranverzen die oproepen tot strijd en geweld.

De “Dogwistles” in de koran.

Soera 2: 190-193

En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.

En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genade vol.

En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardige.

Soera 2: 216

Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet.

Soera 2: 244

Strijdt voor de zaak van God en weet, dat God Alhorend, Alwetend is.

Soera 3: 157-158

En als je voor de zaak van God wordt gedood of sterft, zal God’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren.

En indien je sterft of gedood wordt, voorzeker, tot God zul je worden teruggebracht.

Soera 3: 169

En denkt niet over degenen, die terwille van God zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.

Soera 3: 195

…En Ik zal van hen…die hebben gevochten en zijn gedood, de fouten zeker bedekken en zal hen tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen: een beloning van God en bij God is de beste beloning.”

Soera 4: 101

…Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Soera 4:74

Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

Soera 4:76

Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.

Soera 4: 89

Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.

Soera 4: 95

Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon ter wille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustende en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittende doen uitblinken door een grote beloning

Soera 5: 33

De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

Soera 5: 54

O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

Soera 8: 12-1

Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”

Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, ( wete) Allah is voorzeker streng in vergelding…

O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.

En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.

Gij dood hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierp niet toen gij wierp, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

Soera 8: 59-60

En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen. En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.

Soera 8: 65

O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.

Soera 9: 5

Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Soera 9:5

doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

Soera 9: 14

Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen…

Soera 9: 29

Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek(de bijbel), die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn

Soera 47: 4

Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast…

En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die ter wille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.

Soera 61: 4

Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die ter wille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.

Het is daarom niet zonder belang om te weten met welke doctrine Mohammed zijn veldtochten tegen de ongelovigen rechtvaardigde. De Koran-doctrine hierover komt in het volgende hoofdstuk aan bod, hier halen we enkele uitspraken aan die de traditie aan Mohammed zelf toeschrijft :

“Zelfs maar een dag voor de islam strijden is meer waard dan de hele wereld en al wat erin is.”

“Gij zult de joden bestrijden totdat zelfs de steen waarachter een jood zich verbergt, u toeroept : ‘Dienaar Gods, ziehier een jood achter mij : doodt hem !'” (26)

“Allah patroneert hem die uitrukt om te strijden op de weg van Allah. Als hij niet gedood wordt, zal hij met buit en beloningen beladen terugkeren, en als hij sneuvelt, zal hij naar het Paradijs gaan.”

“Ik zweer bij Allah : ik wil sneuvelen op de weg van Allah, en sneuvelen en opnieuw tot leven gebracht worden, en nog eens sneuvelen en opnieuw tot leven gebracht worden, zodat ik telkens weer verdienste kan verwerven.” *

“Het hellevuur zal niet de benen raken van hem die met stof bedekt wordt in de strijd op de weg van Allah. “Hij die een ander helpt met wapens om te strijden op de weg van Allah is als de voorvechter zelf, en deelt in de beloning. En ook wie achterblijft om voor de familie van de strijder te zorgen, is als de strijder zelf.

“Deze religie is voor altijd opgericht, tot de Dag der Verrijzenis, zolang de moslims ervoor vechten.”

“Op de laatste dag zullen de wonden van zij die gewond zijn op de weg van Allah zichtbaar zijn, en druipen van het bloed, maar hun geur zal als muskus-parfum zijn.”

-“Sneuvelen op de weg van Allah vereffent alle zonden (maar niet de schulden).”

“Hij die sterft en nog niet voor de islam gevochten heeft, noch zelfs bij zichzelf gedacht heeft : ‘Allah geve dat ik een strijder word die sterft op de weg van Allah’, hij is als een huichelaar.”

“Strijden op de weg van Allah, of daartoe besluiten, is een goddelijke plicht. Wanneer uw imaam u beveelt om te gaan vechten, gehoorzaamt hem dan.”

De complete lijst van koranversen over niet-moslims    ex-moslims (ex-moslims.nl)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s