Islam en wetenschap.

Islam en wetenschap. (laatste update, 18-12-17)

De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam””.

islam-en-wetenschap-11-638

Het artikel “Van algebra en Arabische cijfers” (DS 21/03/07) vereist een groot aantal factuele aanvullingen om die zaken in een vollediger historisch en wetenschappelijk perspectief te plaatsen. Terwijl het ontegensprekelijk is dat geleerden in de islamitische wereld veel Griekse werken “bewaard” en doorgegeven hebben aan het Westen moeten daarbij de volgende kanttekeningen geplaatst worden.
– Europa was geen wetenschappelijke woestijn want de meeste Griekse geschriften waren ook in Byzantium bewaard en ook vandaar werd het Westen beïnvloed. De meeste historici zijn het er nu over eens dat hun invloed ook een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in die overdracht.

http://fubarfubar.blogspot.nl/2012/09/islam-en-wetenschap-algebra-en-medische.html

(2) Over de invloed van islam-filosofen op de islam kun je twisten maar het blijft vaag hoe groot die invloed is geweest. Wie of wat wel veel invloed heeft (gehad) op de aard en moraal van de islam waren de profeet en de koran zelf natuurlijk.

Arabieren hebben “hun” kennis voornamelijk overgenomen van de door hun veroverde volkeren, netjes in het Arabisch vertaald en opgeslagen in hun mooie bibliotheken. Er is weinig tot niets toegevoegd door deze nomaden volkeren. De Donkere Middeleeuwen werd deels veroorzaakt door de opkomst van de islam doordat de oude handelsroutes met het Verre Oosten werden afgesneden waardoor de aanvoer van goud stagneerde, nodig voor het slaan van munten, waardoor Europa noodgedwongen deels terug viel op ruilhandel. Die handelsroutes werden door de kruistochten deels weer hersteld.

Islam en Wetenschap.

De meest beroemde islamitische filosoof Averroes bv was afkomstig uit Andalucië en leefde in de twaalfde eeuw. Hij schreef commentaren op-, en vertalingen van Plato en Aristoteles en anderen (Zie: Socrates/Plato en Aristoteles). Zijn werk is veel vertaald in het Hebreeuws en in het Arabisch, waardoor hij een duurzame invloed op het Joodse en Islamitische denken heeft gehad. Dankzij de vertalingen van Averroes kon de Joodse gemeenschap, maar ook de Islamitische wereld, kennis nemen van het denken van Plato en Aristoteles. Maar ook de westerse wereld is Averroes dank verschuldigd: In de twaalfde eeuw waren er in Europa nauwelijks nog werken van de oude Griekse denkers voorhanden. Dankzij de vertalingen en commentaren van Averroes kon de belangstelling voor Socrates, Plato en Aristoteles weer toenemen. Hiermee was Averroes in feite een wegbereider voor de Renaissance en de Reformatie.Voor de islam werd Averoes echter als een gevaar gezien. Het werk van Averroes kon in de ogen van de orthodoxe moslims geen genade vinden: Zijn boeken werden verbrand en hijzelf werd verbannen. Averoes was een moslim, maar kun je daarmee zijn wetenschap aan de islam toeschrijven? Terwijl het ontegensprekelijk is dat geleerden in de islamitische wereld veel Griekse werken “bewaard” en doorgegeven hebben aan het Westen moeten daarbij de volgende kanttekeningen geplaatst worden.
Europa was geen wetenschappelijke woestijn want de meeste Griekse geschriften waren ook in Byzantium bewaard en ook vandaar werd het Westen beïnvloed. De meeste historici zijn het er nu over eens dat hun invloed ook een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in die overdracht.
De eerste wetenschappers in de Islamwereld waren meestal Perzen, Christenen, Joden en zelfs Berbers die de Griekse werken eerst naar het Perzisch vertaald hadden om het daarna om te zetten tot de verplichte taal van de elite, het Arabisch. Men kan eigenlijk niet van Arabische noch van Islamitische wetenschappen praten maar wel over de Wetenschappen in de landen van de Islam. Averroes was een filosoof, groots geleerde en kenner van het werk van Aristoteles. Dankzij zijn commentaren op het werk van Aristoteles, bleef veel werk van Aristoteles zelf bewaard, waardoor Averroes indirect invloed op de Westers-Christelijke filosofie zou hebben gehad. Helaas, door de afkomst van Averroes, een Berber uit de Almohaden-dynastie, werd hij min of meer uitgekotst, en door gezaghebbende moslims als gevaar voor de islam zelf gezien, uiteindelijk verbannen en heeft zijn werk weinig of geen invloed gehad op de islamitische filosofie of traditie zelf.

islam-en-wetenschap-14-638
 

In het algemeen kan gesteld worden dat islamitische geestelijken pronken met de veren van anderen. Dat is nu nog steeds algemeen in de moslimwereld. En inderdaad, er bestonden en bestaan islamitische ruimdenkende mensen, maar die zijn in de islamitische wereld op 1 hand te tellen. Zo respecteer ik Anwar Ibrahim, voormalig min v financien in Malaysia en voor vermeende homofiele praktijken in de gevangenis is gestraft. Leeft nog. En durft te kiezen voor een zwaar bestaan door de moslims aan te moedigen om zich te richten op het onrecht in hun eigen wereld. Het leven wordt er niet makkelijker door. De blinde moslimgeestelijke, 5e president van Indonesie (reeds overleden) was een wijs man en veranderde en wilde in zijn land veranderingen aanbrengen waar moslims niet blij mee waren. Hij wordt of gerespecteerd of verguisd. Ik respecteer deze man. Natuurlijk is er kennis en inzicht in de islamitische wereld maar deze krijgen weinig kans als dit niet overeenkomt met de inhoud van de koran/hadith. Een moslim heeft eens in 1 zin tegen mij de essentie van zijn eigen religie verteld: ‘Wij, moslims, zijn de hele dag met onze religie bezig, maar niet met God’. Maar hij durfde dit alleen tegen mij ((als niet moslim) te vertellen. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Uw analyse klopt. Naast Averoes (was het niet Averroes?) zijn er nog meer verlichte geesten in de islamitische wereld te noemen, maar hun invloed is niet noemenswaardig in de reguliere theologie van de ‘gewone’ moslim. In de beoordeling van de islam spelen zij bij mij daarom geen rol. Zij zijn details in 1 groot log geheel dat zich niet ontwikkelt, maar wel inwikkelt. Wanneer iemand mij kan vertellen wat nu een verrijkende bijdrage is van de islam aan de westerse wereld hoor ik dat graag.

Oriana FALLACI, De Woede en de Trots, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2002, ISBN 90 351 2447 2

Uit haar boek blijkt dat ze Buttho, Kohomeini, en Arafat geïnterviewd heeft.

Een passage:

p. 73
Ze heeft het over het contrast tussen de twee culturen, eerst over de verworvenheden van de christelijke cultuur: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, literatuur, poëzie, filosofie, democratie, wetgeving, muziek, en wetenschap: Copernicus, Galilei, Newton, Darwin, Pasteur, Einstein, de motor, de telegraaf, de elektriciteit, het radium, de radio, de telefoon, de televisie, de stoomschepen, de trein, de auto, het vliegtuig, de ruimteschepen, de hart-, lever-, longtransplantatie, de behandelingen tegen kanker, de ontdekking van het genoom.

En dan gaat ze verder:

En ook als dit allemaal goed voor de vuilnisbak was, maar dat lijkt me echt niet, vertel me dan: wat schuilt er achter die andere cultuur, de cultuur van de baardmannen met de soutane en de tulband?

Als ik zoek en zoek, tref ik er alleen Mohammed met zijn koran aan en Averroës met zijn verdiensten als geleerde (zijn Commentaren op Aristoteles, enzovoort) en de dichter Omar Khayyam. Arafat treft er ook de getallen en de wiskunde aan. Weer eens tegen me aan schreeuwend en met spuw besprenkelend.vertelde hij me in 1972 dat zijn cultuur superieur was aan de mijne. Zeer superieur aan de mijne (kan hij dus dat woord ‘superieur’ wel gebruiken?), want zijn voorvaderen hadden de getallen en de wiskunde ontdekt. Maar behalve een zwakke intelligentie heeft Arafat een zwak geheugen. Daarom verandert hij ook voortdurend van mening en spreekt hij zichzelf tegen. Mijn beste Arafat (om zo te zeggen), uw voorvaderen hebben de getallen en de wiskunde niet uitgevonden. Ze hebben een schrijfwijze van de getallen ontdekt, die wij ongelovigen, ook gebruiken. En de wiskunde is niet door hen, of liever gezegd, niet door hen alleen uitgedacht. Die is bijna gelijktijdig dor alle oude beschavingen uitgedacht. In Mesopotamië, India, China, Griekenland, Arabië, Egypte, bij de maya’s… Genoeg gekletst: hoe je het ook wendt of keert, uw voorvaderen hebben ons slechts een paar fraaie moskeeën en een godsdienst nagelaten die zeker niet heeft bijgedragen aan de geschiedenis van het Denken. En die in zijn meest acceptabele kanten een plagiaat is van andere godsdiensten, de christelijke, de joodse en van de Helleens filosofie. En dat gezegd hebbende kijken we naar de kwaliteiten van deze koran, die de Krekels meer respecteren dan Het Kapitaal en de evangelies. Kwaliteiten? Sinds 11 september 2001 doen de islamspecialisten niet anders dan de lof zingen van Mohammed, me vertellen dat de koran vrede, liefde en rechtvaardigheid predikt. (Bush ook, arme Bush. Om de vierentwintig miljoen Arabisch-islamitische Amerikanen zoet te houden, herhaalt hij die drie woorden zoals de Fransen van de Revolutie en van het Directoire de slogan Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap herhaalden.) Maar in naam van de logica: als deze koran zo rechtvaardig en liefderijk en vreedszaam is, hoe zit het dan met dat oog-om-oog-tand-om-tand? Hoe zit het dan met dat krankzinnige laken waarmee miljoenen ongelukkige islamitische vrouwen hun lichaam en gezicht bedekken, zodat ze de wereld bekijken door een fijn netwerk ter hoogte van hun ogen, oftewel de burqa? Hoe zit het dan met die schandelijke polygamie en met het principe dat de vrouwen minder zouden tellen dan kamelen, dat ze niet naar school mogen, niet van de zon mogen genieten, zich niet mogen laten fotograferen, enzovoort? Hoe zit het dan met het verbod op alcohol en de doodstraf voor wie die drinkt? Hoe zit het dan met de stenigingen of onthoofdingen van vrouwen wegens overspel? (De medeverantwoordelijke man wordt met rust gelaten.) Hoe zit het dan met de dieven die in Saudi-Arabië een hand afgehakt wordt, bij de eerste diefstal de linker, bij de tweede de rechter, bij de derde een voet en dan god mag weten wat? Ook dat staat allemaal in het Heilige Boek, ja of nee??!? En het lijkt me bepaald niet zo rechtvaardig. Het lijkt me bepaald niet zo liefderijk, zo vreedzaam. Het lijkt me ook niet intelligent. En als het gaat om intelligentie: klopt het dat in Europa de hedendaagse linkse goeroe’s, of wat voor links door moet gaan, niet willen horen wat ik zeg? Klopt het dat ze als ze het horen uit hun vel springen en onaanvaardbaar-onaanvaardbaar krijsen? Zij ze soms en masse tot de islam bekeerd en bezoeken ze nu in plaats van de gemeenschapshuizen de moskeeën? Of krijsen ze zo om hun nieuwe bondgenoot en medeplichtige tegemoet te komen, de paus, die de Saladins vergeving vraagt terwijl ze hem het Heilig Graf afpikten? Ach. Mijn oom Bruno had gelijk toen hij zei: ‘Italië, dat geen Reformatie heeft gekend, is het land dat intenser de Contrareformatie heeft beleefd.’ (Frankrijk misschien ook?)

Ik richt me natuurlijk niet tot de gieren die ervan genieten om de beelden van de puinhopen te zien en grinniken: ‘Net-goed-voor-die-Amerikanen’. Ik richt me tot mensen die, al zijn ze niet stom of slecht, zich nog verliezen in voorzichtigheid en twijfel. En tegen hen zeg ik: Wakker worden, mensen! Wakker worden! Verlamd als jullie zijn door de angst om tegen de stroom in te gaan of racistisch te lijken (een totaal oneigenlijk woord omdat de discussie niet gaat over een ras, maar over een godsdienst), begrijpen jullie niet of willen jullie niet begrijpen dat hier een Omgekeerde Kruistocht aan de gang is. Gewend als jullie zijn aan dubbelspel, verblind als jullie zijn door kortzichtigheid, begrijpen jullie niet of willen jullie niet begrijpen dat hier een godsdienstoorlog aan de gang is. Een oorlog die gewild en verklaard is door een marginale groep van die godsdienst misschien (misschien?), maar hoe dan ook een godsdienstoorlog. Een oorlog die zij Jihad noemen: Heilige Oorlog. Een oorlog die niet mikt op de verovering van ons grondgebied, misschien (misschien?) maar die zeker mikt op de verovering van onze zielen. Op de verdwijning van onze vrijheid en onze beschaving, op de vernietiging van onze manier van leven en sterven. Onze manier van bidden of niet bidden, van studeren of niet studeren, van drinken of niet drinken, van ons kleden of niet kleden, van plezier maken en kennis tot ons nemen … Jullie begrijpen niet of willen niet begrijpen dat als we passief blijven, als we ons niet verdedigen, als we niet vechten, de Jihad zal overwinnen. En hij zal de wereld vernietigen de we zo goed en zo kwaad als het ging hebben weten op te bouwen, veranderd, wat beter en slimmer gemaakt, dat wil zeggen minder schijnheilig of zelfs helemaal niet schijnheilig. Hij zal onze cultuur vernietigen, onze kunst, onze wetenschap, onze moraal, onze waarden, onze geneugten … Beseffen jullie dan niet dat de Osama bin Ladens zich het recht aanmatigen om jullie en jullie kinderen te vermoorden omdat jullie wijn of bier drinken, omdat jullie geen lange baard of de chador of de burqa dragen, omdat jullie naar de schouwburg en de bioscoop gaan, omdat jullie luisteren naar muziek en liedjes zingen, omdat jullie dansen in discotheken of thuis, omdat jullie televisie kijken, omdat jullie een minirokje of een korte broek dragen, omdat jullie naakt of bijna naakt op het strand of aan de rand van het zwembad liggen, omdat jullie neuken wanneer, waar en met wie jullie willen, en ten slotte omdat jullie bidden tot Jezus Christus ofwel atheïst zijn? Kan ook dat jullie niet eens schelen, stelletje idioten? Zelf ben ik atheïst, godzijdank. Onherroepelijk, trots atheïst. En ik ben allerminst van plan om voor mijn atheïsme gestraft te worden door de zonen van Allah. Oftewel door mannen die in plaats van bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid altijd maar weer hun kont in de lucht steken, oftewel vijf keer per dag bidden!

Ibn Warraq, schrijver van Why I am not a muslim, maakt duidelijk: “Islamitische wetenschap was gebaseerd op het werk van de oude Grieken, en de moslims waren belangrijk als de doorgevers van de Griekse (en Hindu) kennis die anders misschien verloren was gegaan’ (Aristoteles, Plato, Galenus, Hippocrates, Archimedes, Euclides, Ptolomeus). En zelfs, ‘de meeste vertalers ervan waren Christenen.” Warraq schrijft: “Er bestaat een hardnekkige mythe dat de islam wetenschap aanmoedigde. Aanhangers van deze mythe citeren de koran en hadith [traditionele uitspraken van Mohammed] om hun punt te bewijzen: ‘Zoek kennis, in China als het moet: de zoektocht naar kennis is verplicht voor elke moslim’. Dit is onzin, omdat de kennis die hier wordt verdedigd kennis over de religie is. De orthodoxie heeft altijd wantrouwend gestaan tegenover ‘kennis omwille van de kennis’, en ongeremd onderzoek wordt beschouwd als gevaarlijk voor het geloof… Alle wetenschappen die niet direct naar god leiden worden ervan beschuldigd zinloos te zijn.”

http://www.atheisme.eu/nl/entry/223/science_allah_carte_islamitische_wetenschap

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s