Mohammed, profeet en staatshoofd

Leestijd ca 20 min. Incl bijlagen ca 120 min.

Iran Unveils Prophet Mohammad Painting

TEHRAN (FNA)- The Iranian city of Zanjan has unveiled the largest miniature painting, which portrays the Prophet Mohammad’s (PBUH) ascent to heaven.

Bron: http://gatesofvienna.blogspot.nl/2008/08/painting-of-mohammed.html

1354551840

Miniatuur afbeelding van Mohammed’s hemelvaart, met de koran. Zie onderaan (1) Deze afbeelding bevat een anachronisme want Mohammed heeft de koran nooit gezien, die werd twee jaar na zijn dood geformuleerd uit een selectie ruim 600.000 mondelinge overleveringen van getuigen van toespraken cq “openbaringen” en geschreven teksten waarvan men vermoedde dat die van Mohammed afkomstig waren. In 634, twee jaar na het overlijden van Mohammed, gaf Aboe Bakr (eerste Kalief en opvolger van Mohammed) de opdracht alle mondelinge en geschreven dicht-verzen te verzamelen en te bundelen in een boek. Veel volgelingen van Mohammed kenden grote delen van Mohammeds uitspraken uit hun hoofd en de Kalief was bang dat die kennis verloren zou gaan. Veel teksten waren door Mohammeds toehoorders ook geschreven op perkament, boomschors en kamelenbot, maar er bestond nog geen geschreven standaardversie.  De verzamelde teksten werd door een groot aantal ahadieth-verzamelaars geselecteerd op betrouwbaarheid. Onder kalief Oethman werden deze verzamelde teksten in de juiste volgorde samengebundeld en werden de kopieën ervan verstuurd naar alle islamitische landen.

Mohammed wordt in de islamitische wereld gezien als de Boodschapper van Allah,  de laatste profeet, het zegel op de profetieën en de koran als het letterlijke woord van Allah.

Islamitische eschatologie

Door Wim Jongman. “De meest nuttige bron die ik in staat was te ontdekken, is een boek van Dr. Samuel Shahid. Het heet De laatste bazuin. Hij probeert om te laten zien dat de belangrijkste concepten van islamitische eschatologie werden geleend vanuit de Hebreeuwse geschriften, het christelijke Nieuwe Testament en de concepten van Zoroastrianisme. Dr. Shahid is de directeur van islamitische studies aan de zuidwestelijke Baptist Theological Seminary in Fort Worth, Texas (zie een complete bibliografie aan het eind van dit artikel).

Dr. Shahid bewijst onomstotelijk dat Mohammad veel van zijn ideeën mondeling overnam van (Nestoriaanse)christenen, Joden en aanhangers van het Zoroastrianisme. Tijdens de vele contacten met deze volken (als handelsreiziger) kreeg hij veel van deze verhalen, maar verwarde de beginselen. Bijvoorbeeld, de Hadith stelt dat de moeder van Jezus Maria, de zus van Mozes was!

Dr. Shahid wijst er ook op dat de Hadith werd samengesteld op een moment dat de islamitische autoriteiten veel meer over de Bijbel en christelijke tradities en literatuur wisten. Dus vele Hadith-passages werden vervaardigd en verfraaid en werden sterk beïnvloed door christelijke bronnen.

https://www.wimjongman.nl/artikelen/islam/islamitische-eschatologie.html

Biografie en bronnen.

 
Bijna alles wat wij weten over de profeet komt uit gerespecteerde islamitische bronnen zoals: Sahih Bukhari, Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sunan Abu Dawud, en Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923)
De meest betrouwbare biografie komt van Ibn Hishäm (834 n Chr.), die zijn verslag baseerde op de verloren gegane Sïra van Ibn Ishäq (1) rond 750 na Chr.
Sahih al-Bukhari (Arabisch: صحيح البخاري, geromaniseerd: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī) is een hadith-verzameling en een sunnah-boek samengesteld door de Perzische geleerde Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī (810-870) rond 846. Naast Sahih Muslim is het een van de meest gewaardeerde boeken in de soennitische islam na de Koran. Beide boeken maken deel uit van de Kutub al-Sittah, de zes belangrijkste soennitische verzamelingen van hadith van de islamitische profeet Mohammed. Het boek wordt ook vereerd door Zaydi sjiieten. Het bevat naar schatting 7.563 hadith-verhalen in 97 hoofdstukken.
 
De eerste biografen van Profeet Mohammed waren Urwa ibn al-Zubayr (geb. 714), Aban ibn Uthman (geb. 727), Wahb ibn Munabbih (geb. 732), Sharhabil ibn Sa’d (geb. 745), Ibn Shihāb al-Zuhrī (geb. 746), en Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hazm (geb. 757). Al hun boeken vergingen met uitzondering van enkele delen die verspreid waren over de belangrijkste geschiedkundige referenties zoals Tarikh al-Tabari. Alleen een stuk van Wahb ibn Munabbih’s boek wordt momenteel bewaard in Heidelberg, Duitsland. Hierna kwam een generatie biografen, waarvan de bekendste Musa ibn ‘Uqbah (geb. 763), Mu’ammar ibn Rashid (geb. 772), en Muhammad ibn Ishaq (geb. 774) waren. Deze generatie werd gevolgd door Ziyad al-Buka’i (d. 805), Al-Waqidi (d. 829), Ibn Hisham, en Muhammad ibn Sa’d (d. 852).
Van de genoemde biografen was Ibn Ishaq’s biografie uit de vroege Abbasidische periode de meest gerenommeerde en hoogst gedocumenteerde.
Op deze bronnen is dus de soenna (levensbeschrijving van Mohammed) gebaseerd. 
 
Wim Jongman: “Het algemene beeld van het leven van Mohammed in Medina (622-632 AD) toont aan dat hij op voet van oorlog leefde met de polytheïsten (hij veroverde Mekka) op de joden (hij dreef hen uit en doodde hen), en met de christenen (ook hij organiseerde een kruistocht). In de tien jaar dat hij daar woonde, organiseert hij en was betrokken bij vierenzeventig roofovervallen, expedities, en volledige oorlogen, variërend van onderhandelingen die niet tot een oorlog leidden, tot moordende bendes; van de verovering van Mekka met 10.000 djihad-strijders, tot een kruistocht met 30.000 djihad-strijders tegen de Byzantijnen (die nooit zijn verschenen). Niemand kan dit duistere beeld goedpraten; zijn genoemde positieve kwaliteiten worden daardoor in een slecht daglicht geplaatst.”
 

Koran het woord van God?

Allah van Mohammed profeteert een ander evangelie dan  Jezus. 

Als de koran letterlijk het woord van God is, dan kan en mag de koran geen tegenstrijdigheden bevatten. Allah en zijn Profeet zijn onfeilbaar, onaantastbaar. Want Allah is alwetend, oneindig rechtvaardig, barmhartig en wijs. Dat lees ik in de koran op de vele regels. Een regel verder staat dan weer bv dat Allah zijn eigen creaties (ongelovigen, joden en christenen) vervloekt, ziektes in hun hart krijgen van Allah, brandstof voor de hel zijn en zwaar gestraft worden voor hun “ongelovigheid”. Dat gaat dan de hele koran zo door ( ca 450 maal). Allah houdt van al zijn schepsels, maar niet in de koran van Allah, daar houdt Allah alleen van moslims. Gek he?? Maar het ergste van alles is nog dat mensen niet zelf kunnen beslissen wie  de lieveling van Allah wordt. Nee dat bepaald Allah zelf, Allah heeft voor de geboorte al bepaald wie tot zijn eigen verheven schepsels behoort en wie niet, wie daar niet bij hoort zal eeuwig branden in de hel, ook al was hij een goed en rechtvaardig mens. Enerzijds is Allah een en al barmhartigheid en anderzijds wraakzuchtig en moorddadig, selectief in de liefde voor zijn schepselen. Bovendien maakt hij (Allah) nog een paar grote blunders. Er staat geschreven dat er geen dwang is in het geloof. Maar ergens anders staat dat afvalligheid moet worden gestraft met de dood. De hele koran is een lange tirade tegen ongelovigen, alsof het de ergste monsters zijn. Gods eigen creatie notabene. Zo haalt Allah (of was het Mohammed die zo blunderde) de namen van diverse profeten uit de bijbel door elkaar. Mirjam de zuster van Mozes wordt gezien als Maria de moeder van Jezus. Tussen deze twee vrouwen ligt een tijdsverschil van 1500 jaar. Lees ook eens de abrogaties, teksten die vervangen zijn in de latere openbaringen, die erg tegenstrijdig met elkaar zijn. Om over de Duivelsverzen maar helemaal te zwijgen. Mohammed zou tijdens zijn leven honderden openbaringen hebben ontvangen van de Engels Gabriel. Lees het maar na in de Koran: hij stal Zayneb, de vrouw van zijn leerling, door te zeggen dat het de wil van Allah was. En erger nog: hij werd verliefd op Aisha, de zesjarige dochter van zijn beste vriend Aboe Bakr. Aboe Bakr protesteerde daarop tegen Mohammed, ‘Wacht alsjeblieft tot ze de puberteit heeft bereikt’, Maar Mohammed wou daar niets van weten, nog dezelfde nacht kreeg de `profeet` een openbaring dat Aisha zich klaar moest maken voor het huwelijk. Hij krijgt van Allah de boodschap dat Aisha zich moet klaarmaken voor Mohammed. Dat is kennelijk de leer van  Mohammed: het is geoorloofd om het kind van je beste vriend af te pakken.

https://sunnah.com/bukhari/67/70?fbclid=IwAR0M4oUaZViPT3d9zlSuHe5LQdVJ0N6feSsd2vdJk2LiQRvWbkNE9cVFK2k

De autodidactische verklaringen van Mohammed.

Naast de vele mondeling overgenomen teksten, voegde Mohammed ook “eigen” verklaringen, opdrachten na vermeende visioenen toe aan zijn relaas. 

“Op het beledigen van zijn profeet, Mohammed, staat de doodstraf. Dat heeft de profeet zelf van God vernomen, zoals hij wel vaker boodschappen doorkreeg die hem goed van pas kwamen”.

Maar waar was de engel Gabriel om Mohammed te waarschuwen toen een stel joden hem wilden testen op zijn profeet zijn door hem te vergiftigen? Waarom is het zo gevaarlijk om kritiek op de islam en de profeet te uiten? Denk eens goed na over wat u geloofd. Was de profeet werkelijk een boodschapper van Allah? Of was hij alleen maar een vrome bedrieger? Blijkbaar kent de God van Mohammed zijn eigen (eerdere) evangelie niet.

http://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/254-islam-waarheid-of-leugen

De schimmige begintijd van de Islam – Historisch Nieuwsblad

50 redenen waarom Mohammed geen profeet kon zijn. (1).

Het leven van Mohammed, een ongemakkelijke waarheid.

Tijdlijn leven van Mohammed (A.D)

570 – Geboren in Mekka.

576 – Verweesd door de dood van zijn moeder.

595 – Trouwde Kadijah – een oudere, rijke weduwe.

610 – Melding van zijn eerste “Openbaringen” op 40 jarige leeftijd.

619 – Zijn oom en beschermer (voogd) sterft.

622 – Emigratie van Mekka naar Medina (de Hijra)

623 – Overvallen op Mekkaanse handelskonvooien onder leiding van Mohammed

624 – Overwinning van de Slag bij Badr.

624 – Verdrijft Qaynuqa-Joden uit Medina.

624 – Beveelt moord op Abu Afak.

624 – Beveelt moord op Asma bint Marwan.

624 – Beveelt moord op Ka’b al-Ashraf.

625 – Slag bij Uhud (nederlaag).

625 – Verdrijft Nadir Joden uit Medina.

627 – Slag bij de Trench (overwinning).

627 – Bloedbad of massamoord op de Qurayza Joden.

628 – Ondertekening van het verdrag van Hudaibiya met Mekka.

628 – Vernietiging en onderwerping van de Khaybar-joden.

629 -Bevel voor de eerst aanval op christelijke landen bij Muta (nederlaag).

630 -Verovert Mekka bij verrassing (samen met andere stammen)

631 – Leidt tweede overval op christelijk grondgebied in Tabuk (geen gevecht).

632 – Sterft na vergiftiging.

Meer info zie: (2)

Mohammed als profeet.

“Mohammeds prediking vormde een bron van irritatie bij de inwoners van Mekka, die hem daarbij afwezen ook omdat hij solidariteit eiste met de armen. Ook zijn eigen machtige Koeraisjstam kwam in verzet tegen hem waarop Mohammed zich nog meer geïsoleerd voelde en zelfs besloot zijn volgelingen een tijdje naar Ethiopië ( een christelijk koninkrijk) te sturen, waar zij zeer vriendelijk werden ontvangen.

Door het groeiende verzet van de bewoners van Mekka veranderde Mohammed zijn strategie. Hij sloot een overeenkomst met met Yathrib (Medina) de op één na belangrijkste stad van Arabië. Hij sloot overeenkomsten met alle (machtige) lokale joodse stammen en begon het burgerlijke en religieuze leven te organiseren.

Voor het levensonderhoud van hem en zijn volgelingen, die hun land en werk hadden achtergelaten, was men aangewezen op de mensen die hen gastvrij ontvingen. Ook probeerde hij daarom steun te vinden bij de joodse stammen, de rijkste in de stad door bv de gebeden te bidden in de richting van Jeruzalem en te vasten op Jom Kipoer de joodse vastendagen. Maar hij slaagde niet om de joden voor zich te winnen en hem als profeet te erkennen.

Daarop nam Mohammed voor het levensonderhoud van zijn volgelingen de toevlucht tot roof en plundertochten. Volgens de meest betrouwbare biografie van Ibn Hishäm (834 n Chr.), die zijn verslag baseerde op de verloren gegane Sïra van Ibn Ishäq (1) rond 750 na Chr. voerde Mohammed tijdens de tien jaren in Medina negentien roof en plundertochten uit die hem een rijke buit opleverden en hem in staat stelden overeenkomsten te sluiten met stammen om uit zijn isolement te raken en zijn aanhang te vergroten wat hem weer in staat stelde om volgende stam aan te vallen en te onderwerpen. (Deze tactiek was de blauwdruk voor de expansie van de islam door Mohammed en zijn opvolgers). (2) Ook Mekka werd niet gespaard van zijn plundertochten. In 624 won hij de beroemde slag van Badr tegen de karavaan van Abü Sufyän en bij andere gelegenheden organiseerde hij overvallen op handelskonvooien die niet zonder gevaar waren uiteraard. Over de verdeling van de buit bestaan verschillende soera`s. Er wordt gesproken over het recht van Mohammed op één vijfde van de buit: “Zij zullen u ondervragen over de buitvoordelen. Zeg: de buitvoordelen behoren toe aan God en de boodschapper. Vreest dan God en verbeter uw onderlinge betrekkingen en gehoorzaamd God en Zijn boodschapper indien gij gelovig zijt”. Soera 8.1- De buitvoordelen: “”En weet dat het vijfde deel van wat gij buitmaakt toekomst aan God en de boodschapper en de aanverwant en de wezen en de behoeftigen en de zoons des wegs, indien gij gelovig zijn in God”. (ibid, 8,41). (3).

Mohammed als staatshoofd.

 

Afbeelding,  Mohammed ontvangt in een openbaring een gedeelte van de Koran tijdens een slag

300px-muhammad_14_cropped

Na zijn acceptatie als profeet benoemde hij zichzelf als legerleider en staatshoofd. Hief belastingen en voer omwille van de islam wrede expansieoorlogen. Hij beroofde handelskaravanen van zijn tegenstanders om hen economisch te treffen maar ook om zijn oorlogen te financieren. Mohammed liet overwonnen tegenstanders (al dan niet met tussenkomst van een plaatselijke rechter) onthoofden en nam vrouwen van gedode stamhoofden tot de zijne. Eén van de eerste massamoorden van Mohammed, een joodse stam die zich niet bekeren wou tot de islam, de mannen werden gevangen genomen en onthoofd, de vrouwen tot (sex) slavin gemaakt, ( 6 ).de mooie vrouw van de joodse stamleider werd nog dezelfde nacht door Mohammed tot bedgenoot gemaakt. Voor de komst van Mohammed woonden er in de stad Medina twee Arabische stammen, te weten Aws en Khazraj, en drie Joodse, te weten Banu Qurayza, Banu al-Nadir en Banu Qaynuqa.

Binnen drie jaar nadat Mohammed en zijn gevolg  als vluchtelingen werden toegelaten tot Medina waren de drie stammen uitgemoord.

Wim Jongman: “Dat was een van de redenen waarom Mohammed ervoor koos om te migreren naar Medina, een stad die voornamelijk was bezet door Joodse stammen en een paar arme Arabieren, die leefden rondom de Joden. De Joden stonden Mohammed toe binnen te komen. In het begin staat de Koran van Mekka dan ook vol met een beroep op de Joden, die vervolgens werden omschreven als “leidend en licht” (5:44) en een “rechtvaardig” volk (6:153 – 154), die “schitterde onder de volken” (45:16). Maar als de Joden de onderwerping afwezen en weigerde om zich te bekeren tot de islam, heeft Mohammed eenvoudig en letterlijk alles omgedraaid. De koran veranderd van de liefde in de bedreiging en dan een pure haat, schelden en geboden om de Joden te doden. De afwijzing door de Joden werd een ondraaglijke obsessie voor Mohammed.”

https://www.wimjongman.nl/artikelen/islam/islam-jodenhaat.html

Uit het verslag van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad Ibn Jarir at-Tabari (838-923)  over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.”

“Val Banu Qurayza aan omdat hij volgens de moslimtraditie daartoe opdracht had gekregen van de engel Gabriël. Een van Mohammeds metgezellen besloot dat “de mannen moesten worden gedood, de eigendommen verdeeld en de vrouwen en kinderen als gevangenen moesten worden genomen”. Mohammed keurde de uitspraak goed en noemde het vergelijkbaar met Gods oordeel,  waarna alle mannelijke leden van de stam die de puberteit hadden bereikt werden onthoofd”.

Uit gerespecteerde islamitische bronnen zoals: Sahih Bukhari, Ibn Hisham & Ibn Ishaq, Sunan Abu Dawud, en Muhammad Ibn Jarir at-Tabari is op te maken dan Mohammed zeker nog 43 (verbale) tegenstanders uit de weg heeft laten ruimen. (4).

Uit de Hadith`s (islamitische overlevering, traditie) staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.

Een andere aan Mohammed toegeschreven uitspraak uit oude islamitische bronnen:

“Aslim taslam”.

Vrij vertaald: “Wordt moslim, dan leef je in vrede”.

Hier een klein stukje uit het leven van Mohammed:

“Zo gaf de profeet op zeker moment, toen hij de zoveelste kritiek op zijn boodschap behoorlijk zat begon te worden, aan een paar van zijn metgezellen de opdracht om een bejaarde dichter die spotdichten schreef op zijn nieuwe leer, in zijn eigen huis te vermoorden”. (En zo is het ook geschied. Voor moslims zijn ze deel van een heilsgeschiedenis en was het elimineren van tegenstanders (ook het plunderen van karavanen) gewoon een onderdeel van het noodzakelijke proces van het in de wereld brengen van het ware geloof).

Een van de slachtoffers was een dichteres, genaamd Asma bint Marwan. Ze had gezegd dat de mensen Mohammed niet moesten geloven of navolgen en dat op een scherpe, vileine manier.

Christenvervolging

Foto: een gekruisigde christen in Jemen.

Dus vroeg de Gezant van de Grote Erbarmer, Mohammed himself dus, zo in het algemeen in de kring van zijn metgezellen: “Wie verlost me van Asma bint Marwan?” Umayr meldde zich. Umayr ging naar de woning van Asma en doorstak haar zwangere buik terwijl ze haar jongste kind aan het zogen was. En weet je wat Mohammed over Asma tegen Umayr zei na afloop? “Twee bokken zullen om haar niet kopstoten.” Dat wil zeggen: ze was van dermate weinig belang, ze was zo min dat zelfs twee geile mannetjesdieren geen ruzie om die Asma gemaakt zouden hebben.

We zijn nog steeds in Medina, niet lang na de slag bij Badr in 624, en Mohammed terroriseert de stad. Mohammed had na de slag al vele Joden weten te doden en beroven, maar nu moest er nog een speciale Jood vermoord worden. Gewoon, omdat het kon. Hij had niks speciaals misdaan, zelfs Mohammed niet “beledigd”, maar hij was rijk, prominent en Jood en dus wilde Mohammed hem graag doden en van zijn bezittingen beroven.

Zes van de barmhartige metgezellen van de Erbarmprofeet van Allah-de-Erbarmer gingen zich ontfermen over Abu Rafi, want zo heette de koopman. In de nacht aangekomen bij zijn huis slachtten de barmhartige metgezellen van Mohammed Abu Rafi af terwijl hij in zijn bed lag te slapen. Maar toen de metgezellen terug waren bij opdrachtgever Mohammed (vrede zij met hem!) kregen ze onenigheid over wie aan Abu Rafi nu eigenlijk de doodssteek had gegeven. Ze kwamen er niet uit. En maar ruziën en kwebbelen!

Ze kwamen bij Mohammed terug. Mohammed zag dat gekwebbel eens even glimlachend aan en kwam toen, in zijn superieure wijsheid, met de oplossing. Hij vroeg de toffe metgezellen allen hun zwaarden te tonen en besloot dat de eigenaar van het zwaard waaraan nog voedselresten kleefden de fatale buiksteek moest hebben toegebracht. Altijd ethisch en toch praktisch, Mohammed”!

Hier de gedetailleerde omschrijving van één van de vele executies in opdracht van Mohammed.

Sahih Bukhari. 5: 59: 369 Volgens  Jabir bin `Abdullah:

Allah’s Boodschapper (ﷺ) zei: “Wie is bereid Ka`b bin Al-Ashraf te doden die Allah en Zijn Apostel heeft gekwetst?” Daarop stond Muhammad bin Maslama op en zei: “O Allah’s Boodschapper (ﷺ)! Zou je willen dat ik hem dood?” De Profeet (ﷺ) zei: “Ja,” Muhammad bin Maslama zei, “Sta mij dan toe iets (vals) te zeggen (dwz Ka’b te misleiden).” De Profeet (ﷺ) zei: “Je mag het zeggen. ” Toen ging Muhammad bin Maslama naar Ka’b en zei: “Die man (dwz Mohammed eist Sadaqa (dwz Zakat) van ons, en hij heeft ons lastig gevallen, en ik ben gekomen om iets van jou te lenen.” zei: “Bij Allah, je zult hem moe worden!” Muhammad bin Maslama zei: “Nu we hem gevolgd hebben, willen we hem niet verlaten tenzij en totdat we zien hoe zijn einde zal zijn. Nu willen we jij om ons een paar kameellading of twee voedsel te lenen. “(Enig verschil tussen de vertellers over een kameellading of twee.) Ka’b zei:” Ja, (ik zal je lenen), maar je zou iets aan mij moeten verpanden. ” Muhammad bin Mas-lama en zijn metgezel zeiden: “Wat wil je?” Ka’b antwoordde: “Hypotheek uw vrouwen aan mij.” Ze zeiden: “Hoe kunnen we onze vrouwen aan u hypotheek geven en u bent de knapste van de ‘Arabieren?’, Zei Ka’b, ‘hypotheek uw zonen dan aan mij.’ Ze zeiden: ‘Hoe kunnen we onze zoons aan u verhypothekeren? Later zouden ze worden misbruikt door de mensen die zeggen dat er een hypotheek is genomen op die en die. een kameellading voedsel. Dat zou veroorzaken ons grote schande, maar we zullen onze wapens aan u verhypothekeren. “Muhammad bin Maslama en zijn metgezel beloofden Ka’b dat Mohammed bij hem zou terugkeren. Hij kwam ’s nachts naar Ka’b samen met Ka’b’s pleegbroer, Abu Na’ila. Ka`b nodigde hen uit om in zijn fort te komen, en toen ging hij naar hen toe. Zijn vrouw vroeg hem: “Waar ga je op dit moment heen?” Ka`b antwoordde: “Niemand behalve Muhammad bin Maslama en mijn (pleeg) broer Abu Na’ila zijn gekomen.” Zijn vrouw zei: “Ik hoor een stem alsof het bloed van hem komt,” zei Ka’b. “Ze zijn niemand anders dan mijn broer Muhammad bin Maslama en mijn pleegbroer Abu Naila. Een vrijgevige man moet ’s nachts reageren op een oproep, zelfs als hij wordt uitgenodigd om te worden vermoord. ”Muhammad bin Maslama ging met twee mannen mee (sommige vertellers noemen de mannen’ Abu bin Jabr. Al Harith bin Aus en ‘Abbad bin Bishr). Muhammad bin Maslama ging samen met twee mannen naar binnen en zeilde naar hen, “Als Ka’b komt, zal ik zijn haar aanraken en eraan ruiken, en als je ziet dat ik zijn hoofd heb vastgehouden, kleed hem dan uit. Ik zal je aan zijn hoofd laten ruiken. ‘Ka’b bin Al-Ashraf kwam naar hen toe gewikkeld in zijn kleren en verspreidde parfum. Mohammed bin Maslama zei.’ Ik heb nog nooit een betere geur geroken dan deze. Ka`b antwoordde. “Ik heb de beste ‘Arabische vrouwen die weten hoe ze de hoge klasse van parfums moeten gebruiken.” Muhammad bin Maslama verzocht Ka`b “Sta je me toe je hoofd te ruiken?” Ka`b zei: “Ja.” Mohammed rook eraan en liet zijn metgezellen het ook ruiken. Toen vroeg hij Ka’b opnieuw: “Wil je me (je hoofd ruiken)?” Ka`b zei: “Ja.” Toen Mohammed hem stevig vastgreep, zei hij (tegen zijn metgezellen): “Grijp hem!” Dus doodden ze hem en gingen naar de Profeet (ﷺ) en informeerden hem. (Abu Rafi`) werd vermoord na Ka`b bin Al-Ashraf. “

De moord op de joden van Khaybar.

Al in het derde jaar van de ‘hijra’ (immigratie) werden een paar vooraanstaande joden, zoals de dichter Ka’ab, in opdracht van Mohammed in het diepste geheim door een terreuraanslag om het leven gebracht. Bij de aanslag op de joodse zakenman Ibn Sunayna zou de profeet hebben gezegd: ‘Dood iedere jood die aan je onderworpen is.’ Het conflict liep hoog op.

Autoriteit, Mohammed als wetgever: Mohammeds terreurleger.

In het derde jaar van de hijra, rond 625, had Mohammed voldoende gezag en autoriteit om, naast oorlogen met de heersers van Mekka en andere gebieden, politiek orde op zaken te stellen in zijn koninkrijk Medina en omgeving. Het joodse vraagstuk moest worden opgelost.

De joden mopperden niet alleen inhoudelijk op Mohammeds verhaal, maar waren ook kritisch over zijn imperialistische militaire handelingen. Eerst verbande hij naar aanleiding van geruchten en een bloedwraakkwestie de joodse stam Nadir uit Medina: een deel ging naar Syrië, een ander deel naar Khaybar.

“”In het vijfde jaar van de hijra (627) werden de joden definitief van de kaart geveegd. De opdracht kwam deze keer uit de hemel. Aartsengel Gabriël verscheen aan Mohammed en vroeg hem: ‘Heb je je wapen neergelegd?’

Mohammed antwoordde bevestigend. Maar de engelen hadden volgens Gabriël hun wapens nog niet neergelegd. De aartsengel commandeerde Mohammed: ‘Allah beveelt je, Mohammed, ga naar Banu Qurayza. Ik ga naar hen toe om hun bolwerk op zijn grondvesten te doen schudden.’

Mohammed ging naar de joden en riep ze op: ‘Apenbroeders, Allah is jullie ongenadig en brengt voor jullie Zijn wraak.’ De verontruste joden riepen terug: ‘Maar je bent toch geen barbaarse persoon?’

Mohammeds mannen onthoofdden alle joodse mannen totdat er een einde kwam aan de zaak (oftewel: de joden), aldus Al-Tabari. Mohammed zelf was aanwezig bij de slachting van joden.  (5).

 

De dood van Mohammed.

Hoe stierf Mohammed?

“In Medina leefde Mohammed een leven dat overvallen en oorlogen bevatte en de verzameling van oorlogsbuit. Zijn dood reflecteert dit soort leven”. Wat veroorzaakte zijn dood?

De profeet van de islam stierf aan ziekte veroorzaakt door vergif. Na zijn verovering van de overheersende joodse stad Chaibar in 628 AD, bood een joodse vrouw hem schapenvlees aan dat zij vergiftigd had. Een ander verslag zegt dat een groep joden het had vergiftigd.

De ahadieth zijn de verslagen van Mohammeds woorden en daden buiten de koran. De meest betrouwbare hadiethverzamelaar en redacteur is Boechari (stierf 870). Het onderstaande geeft aan dat het vergif Mohammed vier jaar later pijn bezorgde bij zijn dood in 632 AD.

…Verteld door ‘Aïsja: De Profeet in zijn kwaal waarin hij stierf, was gewoon te zeggen: “O ‘Aïsja! Ik voel nog de pijn veroorzaakt door het eten dat ik at te Chaibar, en op dat moment, voelde ik me alsof mijn aorta was afgesneden van dat vergif.” (Sahieh Boechari, Volume 5, Boek 59, Nummer 713)

Wat was het motief van de joodse gemeenschap? In deze hadieth ondervraagt Mohammed de joden van Chaibar. Na een verbale oefenwedstrijd met hen, komt hij tot zijn punt.

Hij [Mohammed] vroeg: Heeft u dit schaap vergiftigd?” Zij [enkele joden] zeiden: “Ja.” Hij vroeg: “Wat bewoog u ertoe?” Zij zeiden: “Wij wilden weten of u een leugenaar bent in welk geval we van u af zouden moeten, en als u een profeet bent dan zou het vergif u geen kwaad doen.” (Boechari, Volume 4, Boek 53, Nummer 394)

Dus de joden wilden zien of het vergif hem zou treffen, en dat deed het. Dus waarom zou hij niet zichzelf helen door de macht van Allah? De koran leert dat Mohammed geen wonderen kon doen.

Echter, we moeten deze “profeetbeproeving” niet als de enige uitleg van het motief van de joden nemen. De hadieth lijkt ook te hinten naar wraak in de woorden “we van u af zouden moeten.” Waarom wraak? Voordat Mohammad naar Medina in 622 na Chr. emigreerde, woonden joden daar. Maar Mohammed verdreef twee joodse stemmen: de Qainoeqa (624 na Chr.) en de Nadir (625 na Chr.). Hij slachtte de joodse mannen en puberende jongens af en nam de vrouwen en kinderen van de Qoeraiza stam tot slaven (627 na Chr.). Mohammed de nieuwkomer te Medina bracht de joden veel onnodig leed toe.  De dood van Mohammed, (6).

Meer misdaden van Mohammed (bijvoorbeeld om Soera 33:21 te volgen)

– getrouwd met een 6-jarig kind (Aisha) (Sahih Bukhari, Volume 7, Boek 62, Hadith 88)

– liggend bij dit puberale kind van 9 jaar,

– had seks met overspel Miriam (Maria) Koptische (de dienaar van Hafsa) in het eigen huis van zijn vrouw Hafsa (soera 66: 1-4 + zie Tafsir al-Jalalayn)

– trouwde met de ex-vrouw (Zaynab) van haar geadopteerde zoon (Zaid) (Soera 33:37)

– verkracht de gevangenen (Soera 4:24),

– bezat, verkocht, kocht zwarte slaven (Sahih al-Bukhari, Book 91, Hadith 368)

– stoned (ter dood) een Jood en zijn vrouw (Sahih Muslim, Boek 17, Hadith 4216)

– knip een vrouwenhand (Sahih al-Bukhari, Boek 8, Boek 81, Hadith 792)

– snij de handen en voeten van mensen die zijn kamelen hadden gestolen en markeerde hun ogen met verwarmde ijzeren stukken (Sahih al-Bukhari, Boek 7, Boek 71, Hadith 590)

– beval de moord op een joodse dichter Ka’b ibn al-Ashraf, die was begonnen “om mensen tegen Mohammed en componeren lofdichten gedichten geweeklaag over het lot van de mannen op Badr in een gemeenschappelijk graf gegooid dringen (Sira Ibn Hicham)

– geslacht tussen zeshonderd en negenhonderd mannen van de Joodse Banu Quraydha-clan (Sira Ibn Hicham)

– bevolen om Kinana, de echtgenoot van de joodse safiya, te martelen om de locatie van zijn schat te ontdekken (Sira Ibn Hicham)

– doodde de medewerkers (Soera 9: 5)

– vocht tegen Joden en christenen (Soera 9:29)

– toegestaan ​​huiselijk geweld (Soera 4:34)

– raakte zijn kind-vrouw Aisha op de borst die hem pijn deed (Sahih Muslim, Boek 4, Hadith 2127)

– bevolen om diegene te doden die de islam verlaat (Sahih al-Bukhari, Boek 9, Boek 84, Hadith 57)

– toegestaan ​​tijdelijk huwelijk of Mut’a (plezier, genot) (Soera 4:24)

– moedigde de coïtus onderbroken praktijk aan voor gevangenen (verwijdering van het mannelijke seksuele organisme vóór de emissie van sperma om conceptie te vermijden) (Sahih Muslim 1438a, Book 8, Hadith 3371)

– toegestaan ​​volwassen borstvoeding (Sahih Muslim, Boek 8, Hadith 3425)

– liet de leugen toe in drie gevallen: oorlog, verzoening, vrede van het paar (Sahih Muslim, boek 32, Hadith 6303, Sahih al-Bukhari, Vol.3, boek 49, Hadith 857)

– leerde de kunst van het verbergen, gewoonlijk taqqya of taqiya genoemd (soera 3:28; 16: 106)

– kuste een zwarte steen (afgoderij op de kaaba) (Sahih Muslim, Boek 7, Hadith 2895)

– geadviseerd om kamelenurine te drinken (Sahih al-Bukhari, Boek 7, Boek 71, Hadith 590) …

– aangemoedigd om te vechten en te sterven als een martelaar omwille van Allah (Sahih al-Bukhari, Band 1, Boek 2, Hadith 36)

– onderwees dat de beloning van degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn boodschapper, en die ernaar streven om corruptie op aarde te zaaien, is dat ze gedood of gekruisigd worden, of hun hand afsnijden en tegengestelde benen, of worden verbannen uit het land (Soera 5:33)

– bevolen de leden van een recidivistendief af te snijden totdat een dergelijke dief is gedood (Sunan Abi Dawud, boek 39, Hadith 4396)

– sneed zichzelf de hand van een man die een schild had gestolen ter waarde van drie dirhams (Sahih al-Bukhari, Vol 8, Boek 81, Hadith 788)

– bevolen alle honden te doden voordat ze deze slachting alleen aan zwarte honden beperkten (Sunan Abi Dawud 2846, Boek 16, Hadith 2840)

Bronnen: o.a. De islam en het westen. 111 vragen aan Samir Khalil Samir.

(1). Mohammad Ibn Ishaq Ibn Yasar, (Arabisch: محمد بن إسحاق), of Ibn Ishaak (704 (Medina) – 767–770 (Bagdad) was een moslim historicus en is bekend geworden doordat hij mondelinge overleveringen over Mohammed samenvoegde tot zijn eerste biografie, Sirat Rasul Allah (Het leven van Allahs Boodschapper).

(1). Muhammad ibn Jarir al-Tabari (839-923) was a Moslem historian and religious scholar whose annals are the most important source for the early history of Islam. He is also a renowned author of a monumental commentary on the Koran.

Al-Tabari was born in Amol in the province of Tabaristan south of the Caspian Sea. His family was probably of Persian origin. Gifted with a prodigious memory, he knew the Koran by heart at the age of 7. After receiving his early education in the religious sciences at Amol, he continued his studies in Rayy and Baghdad, which he reached about the year 855. Not later than 857 he visited Basra, Wasit, and Kufa to hear the famous scholars there. After his return to Baghdad he studied religious law according to the doctrine of al-Shafii, which he followed for some time before establishing his own doctrine.

De verovering van El Andalus. (7).

Hoewel de fascistische islamstichter Mohammed vond dat het bevrijden van slaven een goede daad is, heeft hij zeker nooit verboden om slaven te verwerven. In feite moedigt Mohammed door zijn eigen daden met verschillende openbaringen, slavenbezit aan.

Bijvoorbeeld soera 33:50: ” O profeet, Wij hebben voor u uw vrouwen wettig gemaakt aan uw rechterhand, die Allah u als buit uit de oorlog gegeven heeft.”

http://westerse-beschaving.org/de-arabische-en-islamitische-liefdesrelatie-met-slavernij/

“Allah zegt dat hij de verschillende Bijbelboeken heeft gegeven, maar dan blijkt dat zijn aanhalingen uit die Bijbelboeken op alle belangrijke punten niet kloppen. Allah zegt dat hij op de Sinaï het verbond sloot met Israël, maar hij kent de Tien Woorden (Tien Geboden) van dat verbond niet. Allah zou Jezus het Evangelie gegeven hebben, maar Allah kent het Evangelie niet…

http://westerse-beschaving.org/de-beste-schepper/

Profeet Mohammed leidde de eerste islamitische terreurorganisatie

http://westerse-beschaving.org/profeet-mohammed-leidde-de-eerste-islamitische-terreurorganisatie/

(1). 50 redenen waarom Mohammed geen profeet kon zijn.

http://www.answeringmuslims.com/2014/04/50-reasons-muhammad-was-not-prophet.html

(2) De dood van Mohammed

Sunan Abi Dawud 4512 – Types of Blood-Wit (Kitab Al-Diyat) – كتاب الديات – Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)

(2) De dood van Mohammed

http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/doodjezusdoodmohammed.htm

(3). Bron, De islam en het Westen, 111 vragen aan Samir Khalil Samir. Een Arabisch-christelijke autoriteit over de islam. Kritische beschouwing over de verhouding tussen de islam, islamitische landen en het christendom en het westen, in de vorm van een uitgebreid interview met een Arabische, rooms-katholieke theoloog en islamoloog.

Samir

(4).   Lijst van liquidaties in opdracht van Mohammed.

https://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad

Alle verslagen vertalingen  in het Nederlands.

https://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/arlandson.htm

(5).     Mohammeds aanwezigheid bij de moord op joden.

https://brabosh.com/2012/04/03/pqpct-gww/

(6).    De dood van Mohammed.

Wie vermoordde Mohammed

(7).    De verovering van Andalusie door de vreedzame Moren.

http://hoeiboei.blogspot.nl/2009/12/de-kracht-van-de-rede-2-oriana-fallaci.html

(8). Marco Polo (Venetië of Korčula, ca. 1254 – Venetië, 8 januari 1324) was een Venetiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger.

“De Mohammedanen zijn verraderlijk en gewetenloos. Wat volgens hun leer is gestolen of geplunderd van andere gelovigen, is rechtmatig genomen, en deze diefstal is geen misdaad, terwijl degenen die de dood of letsel opliepen door de handen van bv de christenen, worden beschouwd als martelaren. Wanneer deze gebruiken niet waren verboden en tegengehouden door hun overheden, zouden ze vele wandaden begaan. Deze principes/gebruiken gelden voor alle Saracenen”.

Parels van wijsheid,  van leraar Hassan.

“Ik heb veel empathie voor Moslims die zo hun best doen met apologetiek & progressieve interpretaties,  want  vroeger was ik zo iemand. De inspanning die nodig is voor deze mentale gymnastiek is vermoeiend. Het kostte me een lange lange  tijd voordat ik besefte dat ik gewoon bezig was de Islam te maken in wat ik wou dat het was. De ironie van progressieve Moslims is dat ze denken de Islam te verdedigen , terwijl ze het eigenlijk ondermijnen.  In werkelijkheid zijn het humanisten in een vleugje islamitische vermomming . De Islam die zij met hun apologetiek menen te maken is een miljoen mijl verwijderd van de Islam van de 7e eeuw. Maar ze hebben zich zo diep ingraven in een tunnel van cognitieve dissonantie, dat ze het niet zien. “-Hassan Radwan (Ex-moslim)

Mohammed is het voorbeeld voor alle moslims,  zoals Jezus van Nazareth het voorbeeld is voor alle christenen

Hulspas nieuwe boek is een biografie van de profeet Mohammed, ingebed in een breder geschiedkundig kader en met gebruikmaking van een kritische beschouwing van de bronnen. Een lastige klus, waarover hieronder meer, die heeft geresulteerd in een kloeke biografie van over de 600 pagina’s, dit keer zonder de tsunami aan voetnoten die zijn vorige boek wat moeizaam maakte, maar wel weer mét de grote aandacht voor details die je doorgaans niet aantreft in de standaard biografieën van de profeet.

https://apoftegma.wordpress.com/2015/07/01/hulspas-nieuwe-boek/

 

Een andere Mohammed. Biografie en psychoanalyse van de Profeet van Allah

Herman H. Somers.

De getuigenissen van de tijdgenoten van Mohammed bevestigen het beeld dat de hadiths van hem beschrijft: dat van een roofzuchtige religieuze tiran.
De psycholoog Dr. Herman H. Somers geeft een goede beschrijving van het leven van Mohammed in zijn uitgebreide stuk “Een andere Mohammed” en besteedt vooral aandacht aan de onbewuste beschrijving in de hadiths van Mohammeds ziektebeeld: acromegalie.
Somers gaat ook in op traumatiserende gebeurtenissen in het leven van Mohammed: de aanranding van de jonge Mohammed door twee volwassen mannen, het ontbreken van een vaderfiguur in zijn leven en later de vele sterfgevallen van naaste familieleden.
Mohammed heeft ondanks zijn vele vrouwen en slavinnen slechts één dochter die hem overleefde op de wereld gezet, veel kinderen overleden spoedig na de geboorte.
De hallucinaties van Mohammed worden ook grondig geanalyseerd, en Somers geeft hiermee een volkomen logische verklaring van het verschijnsel Mohammed als profeet.
 
 
Een fragment uit het boek.
 

Klik om toegang te krijgen tot EenandereMohammed.pdf

Een gedachte over “Mohammed, profeet en staatshoofd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s