Een verwarrende moraal.

De islam en de Profeet Mohammed zijn zo ongeveer de meest fascinerende onderwerpen voor miljoenen mensen. Moslims zien in Mohammed een soort heilige, de meest nobele mens ooit.

” Het karakter van de Profeet صلى الله عليه وسلم :
In zijn goede manieren, zachtaardigheid, hartelijkheid, sympathie en verdraagzaamheid liet de boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم een eeuwigdurend en levend voorbeeld van nobel gedrag na voor de gehele mensheid. Hij stond op zo’n verheven niveau van gracieus en beschaafd gedrag dat Allah سبحانه وتعالى hem betuigde met dit vers in de Koran: “En jij (Mohammed) bent hoogstaand van karakter.” [Soerat al-Qalam: 4]Het levenspatroon van de boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم is een perfect voorbeeld voor ieder mens. Hij was de meest vrome en rechtschapen man van alle mensen en hij vreesde Allah de Almachtige het meest”.

Voor miljoenen anderen is Mohammed en de islam precies het tegenovergestelde, wie de geschiedenis induikt over zijn leven en handelswijze, kan er niet omheen en komt meestal tot een onthutsende conclusie.

Daarbij rijst de vraag, kan een religie tegelijk gewelddadig en vreedzaam zijn? Kan een gewelddadige profeet een geweldloze religie voortbrengen? Want heeft u wel eens gehoord van een eerlijke dief? Van een geweldloze moordenaar? De islam ligt al een hele tijd weer zwaar onder vuur vanwege het oplaaiende geweld van moslimextremisten die regelmatig in verband worden gebracht met de vele gewelddadige teksten in de koran. Altijd worden de gewelddadige teksten uit de koran bestreden met het argument dat je de context moet kennen en daarvoor uitvoerig de koran en alle Hadith`s moet bestuderen. En inderdaad, ook in de bijbel staan veel gewelddadige verhalen, maar er is een principieel onderscheid, geweld in de bijbel zijn veelal verhalen, verslagen van veldslagen en vreselijke straffen die aan God werden toegeschreven. Maar nergens in de bijbel vind je teksten die tot in lengte van dagen oproepen tot geweld tegen niet joden of christenen.

Ik zal het je zeggen, bestudeer niet de overeenkomsten in de koran of bijbel, maar bestudeer uitvoerig de levensloop en het gedrag van christus en Mohammed en je weet van welk boek je het geweld in de context moet lezen. Ik ken persoonlijk niemand die zich moslim noemt, op zich is dat geen probleem, in mijn kennissenkring zitten wel mensen met vrienden die zich moslim noemen en zich daar zeer lovend over uitlaten. Een familielid heeft zelf 40 jaar als missiezuster veel met moslims gewerkt. Van hun voorbeeldige gedrag kunnen veel christenen nog een voorbeeld nemen, zo zei ze. Inderdaad, de islam is zeer divers en heeft vele gezichten. Het probleem is dat mensen met moslims in hun vriendenkring daarmee een bepaald beeld hebben over een zeer complexe religieuze ideologie, die de islam nou eenmaal is. Daar komt nog bij dat mensen hun moslim vrienden geneigd zijn hen op hun woord te geloven hoe zij de islam interpreteren. Maar hoe betrouwbaar is de slager die zijn eigen vlees keurt? Kun je een betrouwbaar oordelen vellen over een religie aan de hand van het gedrag van een groep of deel van haar aanhang zoals hieronder wordt beweerd? Waarom zijn vredelievende moslims wel representatief voor de islam en moslim extremisten niet? Waarom is een willekeurige moslim (jongere) die de koran (zie 1), gaat lezen en vervolgens radicaliseert bij het lezen van opruiende teksten opeens geen moslim meer?

Waarom heeft islamitische terreur in hun ogen niets met de islam te maken? Vreemd, hoewel het veel aannemelijker is dat geweld onchristelijk is, in de vele discussies op internet heb ik nog nooit een moslim betrapt op een citaat dat de kruistochten niets met het christendom te maken hadden, integendeel. Waarom dat aannemelijker is? Wel, de aard, de kern cq het kenmerk en wezen van een religie schuilt hem in het leven en voorbeeld van de grondlegger ervan, hoe hij heeft geleefd en het voorbeeld heeft gegeven.
“Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei.”

http://www.trouw.nl/…/18/De-gematigde-islam-bestaat-niet.dh…

Het lijkt natuurlijk erg hypocriet om als christen de islam te bekritiseren, maar met een zekere basiskennis van het leven van Mohammed en christus komen de verschillen wel erg opvallend naar voren. Geen enkel christelijk politiek-leider, moordenaar of terrorist kan zich voor zijn wandaden beroepen op het voorbeeld van christus zelf. Hoe zit dat eigenlijk met Mohammed? Wie internet heeft hoeft niet alles voor zoete koek te slikken wat betreft religieuze mantra’s. Google maar eens op ”The real Mohammed”, of ” De andere Mohammed”, “De dood van Mohammed”, of op ”1400 jaar islam”. Lees anders een complete biografie over Mohammed, bv van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923) over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.” Volgens de meest betrouwbare biografie van Ibn Hishäm (834 n Chr.), die zijn verslag baseerde op de verloren gegane Sïra van Ibn Ishäq rond 750 na Chr. voerde Mohammed tijdens de tien jaren in Medina negentien roof en plundertochten uit die hem een rijke buit opleverden. en hem in staat stelden overeenkomsten te sluiten met stammen om uit zijn isolement te raken en zijn aanhang te vergroten wat hem weer in staat stelde om volgende stam aan te vallen en te onderwerpen. Ook Mekka werd niet gespaard van zijn plundertochten. In 624 won hij de beroemde slag van Badr tegen de karavaan van Abü Sufyän en bij andere gelegenheden organiseerde hij overvallen op handelskonvooien waarbij vele doden zijn gevallen.

Soera 8.1- De buitvoordelen: ”En weet dat het vijfde deel van wat gij buitmaakt toekomst aan God en de boodschapper en de aanverwant en de wezen en de behoeftigen en de zoons des wegs, indien gij gelovig zijn in God”. (ibid, 8,41). (1). Een paar voorbeelden van gewelddadige versen:
Soera 2: 190-193
En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.
Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genade vol.
En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardige.
Soera 2: 216
Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet.
Soera 2: 244
Strijdt voor de zaak van God en weet, dat God Alhorend, Alwetend is.
Soera 3: 157-158
En als je voor de zaak van God wordt gedood of sterft, zal God’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren.
En indien je sterft of gedood wordt, voorzeker, tot God zul je worden teruggebracht.
Soera 3: 169
En denkt niet over degenen, die terwille van God zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.
Soera 3: 195
…En Ik zal van hen…die hebben gevochten en zijn gedood, de fouten zeker bedekken en zal hen tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen: een beloning van God en bij God is de beste beloning.”
Soera 4: 101
…Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.
Soera 4:74
Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.
Soera 4:76
Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.
Soera 4: 89
Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun
midden.
Soera 4: 95
Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon ter wille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustende en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittende doen uitblinken door een grote beloning. Soera 5: 33
De vergelding degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.
Soera 5: 54
O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.
Soera 8: 12-1
Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, ( wete) Allah is voorzeker streng in vergelding… O, gij die gelooft, wanneer gij degenen die niet geloven, op u af ziet komen wendt hun dan niet uw rug toe.
En wie op die dag zijn rug toekeert, tenzij hij voor het gevecht manoeuvreert of om plaats te nemen bij een andere groep, doet inderdaad de toorn van Allah over zich komen en de hel zal zijn tehuis zijn en dat is een slechte verblijfplaats.
Gij dood hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde. En gij wierp niet toen gij wierp, maar Allah was het die wierp, opdat Hij de gelovigen een grote gunst van Zich mocht bewijzen. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend.

De koran is een bron, en lijkt in feite op een catalogus, waar men inspiratie opdoet, al naar gelang zijn of haar eigen instelling. Het is één lange tirade van bezweringen, intimidatie en dreigementen met vreselijke straffen voor wie niet gelooft of zich onderwerpt aan de islam.

“Voor wie de koran goed leest, is er geen tolerantie voor ongelovigen, bekeer je tot de islam anders ga je dood”.
De islam is een afspiegeling van het leven van Mohammed. Derhalve is de islam een kraamkamer, een broedplaats voor moordenaars en terroristen. Helaas en zeer spijtig voor alle vreedzame goed bedoelende moslims.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s