Enkele argumenten vóór en tegen een basisinkomen.

“Mensen die van honden houden, fokken honden. Mensen die van zwakkeren houden, zorgen dat er zwakke groepen komen. De PVDA fokt zwakkeren, zoals een ander honden fokt”. Dr. W. Drees JR

Een basisinkomen voor iedereen??

Ooit was de mens als lid van een stam geen individu maar slechts een deel van de groep. Alles wat hij of zij deed was een groepsgebeuren, het stond voor het algemeen nut van de stam. Er was geen individueel bezit, alles was van en voor de gemeenschap en dus gemeenschappelijk bezit. Wellicht was er tussen de stammen uitruil van goederen, men was eenvoudig aangewezen op ruilhandel. Ergens in de geschiedenis heeft, zij het geleidelijk, het individueel bezit zijn intrede gedaan en kwam er persoonlijk cq intermenselijk handelsverkeer op gang.

De eerste aanwijzingen uit de oudheid voor genormaliseerd privébezit komt uit de bijbel. In de tien geboden, ontstaan toch ca. ruim 3500 jaar geleden, staan al enkele bepalingen die duiden op genormaliseerd persoonlijk privé bezit.

  1. Gij zult niet stelen.
  2. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

(Dat betekent dat uitwisseling van goederen alleen kan,  tegen ruil of uitwisseling door betaling van een tegenprestatie van een door beide partijen overeengekomen prijs).

De natuurlijke “erecode” bij het prehistorische “zakendoen” was altijd, ”voor wat hoort wat”, voor elke dienst of gebruiksgoed(eren) stond een tegenprestatie, de ene dienst was de andere waard. Het grote voordeel was dat beide partijen er beter van werden en zo was het principe van “eerlijk ruilen” een belangrijke voorwaarde voor economische groei en daarmee van de vooruitgang.
Noem mij één oude (stam)cultuur waar alles nog gemeenschappelijk bezit is of men nog aan ruilhandel doet en zich gelijktijdig heeft ontwikkeld tot het (kennis)niveau van de westerse maatschappij?

Registratie van eigendom en het waarborgen daarvan werden van cruciaal belang om het snel toenemende economische verkeer in goede banen te leiden. Er is tegenwoordig een heel leger van juristen, accountants, advocaten , notarissen, kadaster enz. actief mee bezig om registratie van dat eigendom, tot in de finesses, tot 2 cijfers achter de komma, in het economisch verkeer in goede banen te leiden.

Ruilhandel

Er was eenvoudig geen andere betere manier van uitwisseling van goederen. De eerste vorm van het kapitalisme (A) ontstond al in het oude Mesopotamië, door specialisatie steeg de productiviteit, er werden voorraden aangelegd en de (ruil)handel en welvaart namen toe. Zodoende kregen andere belangrijke nevenberoepen zoals kunst en muze de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Belasting betalen bestond nog amper, om over sociale voorzieningen maar helemaal te zwijgen. Voor de armen en behoeftigen was er in de eerste plaats de familie, veel later pas  de kerkelijke of gemeentelijke charitas, de armenzorg van de kerk, weliswaar een schamel bestaan. Met de opkomst van geld als ruilmiddel ging de handel opeens een stuk gemakkelijker. Men kon veel nauwkeuriger de prijs van een product of dienst bepalen en betalen, een erg handige uitvinding dus. Met de Eerste industriële revolutie werd massaproductie een feit en steeg de welvaart en behoefte aan uitwisseling van goederen.
Met de stijging van de welvaart, (de industrialisatie als oorzaak van de leegloop uit de landbouw als basisvoorziening voor de eerste levensbehoefte), stegen ook de verschillen in inkomens en de onvrede over het kapitalisme dat de oorzaak zou zijn van die ongelijkheid. Het socialisme, als antwoord op de snelle maatschappelijke tweedeling, stak de kop op en de eerste, zij het beperkte sociale voorziening (AOW) werden omstreeks 1880 ingevoerd door de Duitse Kanselier Otto von Bismarck, als antwoord op de voortschrijdende arbeidersbeweging van het “proletariaat” en om het opkomende socialisme de wind uit de zeilen te nemen.

Een zwaarwegend argument voor de invoering van sociale voorzieningen was om landloperij en criminaliteit tegen te gaan, en de grote verschillen in armenzorg en liefdadigheidsvoorzieningen tussen de verschillende dorpen en steden te synchroniseren. (Zorg en staat, Abram de Swaan). (1).
Frappant is dat sinds deze collectief georganiseerde staats “liefdadigheid”, sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw, de (zware) criminaliteit in Nederland met 1000 % is gestegen.

Na WOII kwamen de sociale voorzieningen in heel west Europa een stroomversnelling, in Nederland kwamen de sociale voorzieningen slechts moeizaam van de grond vanwege het liberale karakter van de Nederlandse staat, om vervolgens te exploderen na de vondst van de gasbel in Slochteren. Vandaag de dag gaat bijna tweederde ( 200 miljard) van het totale overheidsbudget op aan zorg en sociale zekerheid.

Inmiddels worden de geesten gerijpt voor een volgende stap, de natuurlijke ”erecode”, voor wat hoort wat” is bij sommigen allang bij het grofvuil gezet en men zet in op het ”Basisinkomen” als een nieuw verworven mensenrecht.

Basisinkomen

Hier een paar argumenten van Sjir Hoeijmakers, econometrist en initiatiefnemer motie ‘Onderzoek naar de effecten van een basisinkomen’ bij D66

“”Een basisinkomen verkleint de rol van de overheid, en versimpelt de sociale zekerheid. Daarnaast zorgt een basisinkomen op zichzelf niet voor een grote netto herverdeling, zoals sommigen beweren. De meeste mensen betalen hun eigen basisinkomen via de belastingen direct weer terug. Bovendien is het basisinkomen een idee dat vertrouwt op de eigen kracht en motivatie van mensen. Het past dus bij uitstek ook binnen het liberale ideaal”.

http://www.volkskrant.nl/opinie/het-basisinkomen-drie-misverstanden-opgehelderd~a3792869/

Hier wil ik meneer Hoeijmakers toch even tegenspreken, met name over dat passen binnen het “liberale ideaal”, het basisinkomen is naar mijn mening een antwoord op de snel toenemende armoede in Nederland en de rest van Europa. Die toenemende armoede is naar mijn mening in grote lijnen weer een gevolg van de globalisering, het wegvallen van grenzen voor goederen en personen en de snel afnemende mogelijkheden om de (nationale) economie te beschermen tegen invloeden van buitenaf, (protectionisme). Het gevolg is dat inwoners van een land met een vrij hoge levensstandaard cq kosten voor levensonderhoud voor hun baan en salaris moeten concurreren met mensen uit landen met een lagere levensstandaard.
Globalisering is niet iets dat ons overkomt, het is een bewuste keus van het bedrijfsleven en de (wereldwijde) politiek samen. De gevolgen zijn desastreus, toenemende armoede, afkalvende sociale zekerheid, voedselbanken en als nieuwste antwoord het basisinkomen. Armoede is niet een gevolg van een gebrek aan (handels)vrijheid maar van een gebrek aan effectief bestuur, zeker in een rijk land als Nederland. (2).

De Oostenrijkse econoom Joseph Alois Schumpeter zei daarover het volgende: ”Protectionisme is een (volks)sentiment, en protectionistische politiek wordt niet verklaard door enige liefde voor of door overheersing door het grote zakenleven, maar door een vurige wens een eigen wereld op te bouwen, te behouden en onafhankelijk te worden van alle wisselvalligheden in de rest van de wereld”.

Protectionisme is tegenwoordig vloeken in de kerk, vooral in liberale kringen meneer Hoeijmakers en zeker waar vurig wordt gepleit voor open grenzen, méér Europa en minder soevereiniteit van de lidstaten zoals uw partij D66 dat doet! Waar hebben wij onze regering in Den Haag eigenlijk voor gekozen? Om de belangen van de Nederlanders te behartigen, of die van de hele wereld? Maar goed, we gaan even verder in op uw betoog:

“Er staat echter nergens geschreven dat een basisinkomen álle sociale voorzieningen zou moeten vervangen”.

“Burgers zijn volledig vrij om te bepalen wat zij met het ontvangen inkomen willen doen”.

Nou das een leuke dan, was dat met een uitkering ook al niet zo?? Met een salaris in elk geval niet!! Even een voorbeeld: Iemand met een bruto inkomen van 80.000 euro (en ja dat is een zeer riant salaris, dat moet door elk willekeurig bedrijf of organisatie wel verdiend worden vóórdat men het uit kan geven, maar daar hebben we het nu niet over), betaald al via directe inhoudingen 40.000 aan sociale premies en inkomstenbelasting. Van die 40.000 euro die hij/zij daarvan overhoud betaald hij/zij nog eens weer 20.000 euro aan indirecte belastingen, (BTW, brandstofaccijns, gemeentelijke belasting OR, BPM, etc.) Moet dat nog weer omhoog dan?

“En er hoeft geen controle meer plaats te vinden”.

Ahh, en een basisinkomen voor iedereen maakt een deel van de sociale voorzieningen en de controle daarop overbodig? Voor het gros van de Nederlanders is een basisinkomen niets meer dan een sigaar uit eigen doos en is dus een volkomen overbodig rondpompen van héél veel geld in een orde van grootte van het totale overheidsbudget. Nou met hetzelfde argument van het wegvallen van controle, kun je ook pleiten voor het volledig afschaffen van de sociale voorzieningen. 60 % van alle uitkeringen en subsidies gaat namelijk naar personen, bedrijven en instellingen die dat niet nodig hebben. Nog afgezien van alle fraude en bijbehorende trammelant die sociale voorzieningen en subsidies met zich meebrengen.

“Bendes uit Bulgarije plegen op grote schaal fraude met toeslagen en uitkeringen in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van KRO Brandpunt”.

http://nos.nl/artikel/498083-grote-fraude-met-toeslagen.html

“Het in 2010 verschenen boek ‘Inburgeren in de praktijk’ (powerquotes) geeft een ONTLUISTERENDE blik op het door Ella Vogelaar verneukte inburgeringscircus. Kort samengevat komt het hier op neer: in Nederland bestaat een commerciele zieligheidsindustrie van allochtonen en aan die zieligheidsindustrie verdienen sommige mensen pervers veel geld. Subsidiegeld. Uw belastinggeld”.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/11/rijk_worden_met_de_vogelaarzie.html

“”Er zullen natuurlijk extra belastingen geïnd moeten worden. Maar deze belastingen komen direct weer terug bij de belastingbetalers, in de vorm van een basisinkomen. En dus blijven we met zijn allen precies even rijk, indirecte positieve en negatieve effecten op de economie buiten beschouwing gelaten”.

loesje

Even een paar voorbeelden van belasting verhogingen in de praktijk. Volgens een berekening van van onderzoeksinstituut Nyfer in opdracht van Gastvrij Nederland gaat de verhoging van het BTW tarief naar 21 % in de vrijetijdssector 55000 banen kosten. De invoering van een flaktax (flatrate) naar 20% voor alle inkomens (wat neerkwam op een fikse belastingverlaging) in één van de Baltische staten gaf de economie en werkgelegenheid daar een enorme boost waardoor er zelfs meer belastinggeld binnen kwam. Kortom, méér belasting heffen is het paard achter de wagen spannen.

http://www.accountancyvanmorgen.nl/Nieuws/Detail/afschaffen-van-lage-btw-kost-55000-banen

Gratis geld?????. Een beter idee om de economie naar de vernieling te helpen is er niet. Een paar voorbeelden uit de praktijk. In sommige dorpen in Algerije waar veel berbers met hele grote gezinnen vandaan kwamen als gastarbeider, kwam op een gegeven moment zoveel kinderbijslag binnen dat niemand nog ging werken en de plaatselijke economie instortte.

FB_IMG_1516519514453

Een voorbeeld hoe verstorend voor de economie gratis geld kan zijn. Hitler had vergevorderde plannen om met het droppen van grote hoeveelheden vals geld boven Engeland met de bedoeling de economie te ruïneren. (Zie Operatie Bernard).


Op zich is een basisinkomen een futuristisch idee, mede om de schrijnende armoede inkomensongelijkheid te verzachten. Ongelijkheid echter is een natuurlijke toestand, niet iedereen krijgt bij de geboorte dezelfde talenten mee, waarom heeft de één een mooie stem waarmee die multimiljonair wordt en de ander niet? Ongelijkheid is de prijs die we betalen voor de vrijheid,  de kans die een ieder krijgt en kan benutten om zijn of haar talenten en/of arbeidslust te ontwikkelen in het streven om vooruit te komen. Elke poging om die ongelijkheid radicaal te egaliseren zal uitmonden in dictatuur. Alle mensen gelijk, dat gaat dus niet lukken. Ongelijkheid zal er altijd zijn. Geef tien broers elk 1000 euro en kijk over tien jaar eens weer. Als alle mensen gelijk zouden zijn hadden we immers nu ook geen ongelijkheid, tenminste niet in deze mate. In sommige culturen werkt men (ten minste een groot deel) tot dat het salaris binnen komt en men gaat pas weer aan het werk als dat geld op is.

Charles Murray (bekend van The Bell Curve) publiceerde in 1984 Losing Ground, een uitgebreide analyse van het Amerikaanse sociale beleid. Het bleek dat hoe meer sociale programma’s er kwamen, hoe groter het aantal armen, werklozen en alleenstaande moeders. Volgens Murray hebben uitkeringen een groot demoraliserend effect. Als mensen niet meer voor zichzelf hoeven te zorgen, verliezen ze zelfrespect en worden ze lui en afhankelijk. Murray concludeert dat het afschaffen van de verzorgingsstaat niet alleen goed zou zijn voor de mensen die er de belasting voor betalen, maar ook voor de armen die erdoor in de armoedeval terechtkomen. (3).

Dan nog de vraag waar wil je het geld weghalen? Nu al hebben veel overheden de grootste moeite om hun overheidstekorten (max 3 %) binnen de perken te houden. Extra geld pompen in de economie wakkert de inflatie aan met het gevaar van een vicieuze cirkel. Hoe hoog moet die uitkering dan zijn? er wordt al gesproken van 1500 euro per maand. Dat is 18000 euro op jaarbasis, X 16 miljoen inwoners dat is 288 miljard. Nu al zijn de overheidsuitgaven in de zorg en sociale zekerheid bijna twee derde van het totaal. (180 miljard). Veel westerse landen met een goed sociaal stelsel moeten alle zeilen bijzetten om aan de AOW verplichtingen te kunnen voldoen, schroeven de AOW-grens op van 65 naar 67 of zelfs 70 jaar. Maar de pleitbezorgers voor het basisinkomen draaien die leeftijd doodleuk terug naar 18 jaar. De aanzuigende werking op ons sociale stelsel met een gegarandeerd basisbestaan door asielzoekers is enorm, en zeer ontwrichtend op den duur, niet alleen voor de toevluchts-landen maar ook voor de thuislanden van de vluchtelingen omdat het juist de intentionele toekomstige middenklasse is die het land ontvlucht, de klasse die het land zou moeten opbouwen en een tegenwicht zou moeten bieden tegen dictatuur en corruptie.

Je hoeft niet over een glazen bol te beschikken of helderziend te zijn om aan te kunnen voelen dat de aanzuigende werking van de in werking stellen van een basisinkomen bijzonder sterk is.
Volgens een onlangs gepubliceerde berekening van Elsevier komen de kosten van een asielzoeker gemiddeld op 25509 euro per jaar.
Immigratie heeft Nederland de afgelopen veertig jaar al ruim 250 miljard euro gekost en elk jaar komt daar 7 ä 8 miljard bij. ( Binnen zonder kloppen, Pieter Lakeman).

Thomas Sowell

Ik vind de argumenten van Sjir Hoeijmakers zeer zwak. In Nederland wonen bijna 17 miljoen mensen, een kleine 8 miljoen ( incl. de zelfstandige ondernemers, ambtenaren, leerkrachten, etc.) daarvan heeft een baan. Van die 8 miljoen zit grofweg de helft in de verzorgende, dienstverlenende administratieve sector of is ambtenaar. Dat betekent dat 1 man in de primaire productieve sector het geld voor drie anderen erbij moet verdienen. Dat wordt met een basisinkomen alleen nog erger, gezien de aard van de mens omdat meer mensen thuisblijven en het bijltje erbij neergooien zodra het basisinkomen genoeg is om van te leven. Werken of het hebben van een baan is voor veel mensen een uitdaging om iets van je leven te maken. Maar veel mensen hebben een prikkel nodig om iets te presteren en de enige prikkel die daarvoor effectief is gebleken, is een financiële prikkel, helaas. Het hele idee van een basisinkomen is niets anders dan symptoombestrijding van een falend overheidsbeleid, dat, buitenspel gezet door Brussel en  de wereldwijde globalisering geen ander antwoord meer heeft op het doorgeschoten marktfundamentalisme dat in de hele westerse wereld  voort woekert. Een leuk idee voor dromers en idealisten om mee te experimenteren, maar of het werkt??

Maar die vraag is nog niet het ergste. Waren de sociale voorzieningen nog een vangnet, een “basisinkomen” is een idee volgens een heel ander principe, er wordt namelijk geen enkele tegenprestatie meer voor gevraagd. Het basisinkomen is het nieuwe “Proletarisch winkelen”, het zal het  morele zicht op  “mijn en dijn” verder vervagen. Politieke (linkse) partijen die het idee zullen oppikken zullen dit morele principe opzij zetten voor electoraal gewin simpel omdat “gratis” geld nou eenmaal een erg aanlokkelijk idee is. Uiteindelijk zal het er wel komen, dat basisinkomen want als iets riekt naar “mensenrechten”  valt alle verzet ertegen onder dezelfde noemer als racisme of extreemrechts.

Nog een stapje verder en het verplicht werken voor je geld is een schending van de mensenrechten. Weer een stukje verder en we naderen de dystopische sciencefictionwereld: “Brave New World” van Aldous Huxley.

Brave New World

(A).Kapitalisme is niets anders dan het idee, een toestand waarin men zijn of haar talenten kan ontwikkelen en de vrucht van zijn arbeid zelf mag houden en er over beschikken. Kapitalisme krijgt vaak de schuld van de schrijnende ongelijkheid en armoede. Gaan we nu de voetbalsport ook de schuld geven als Duitsland altijd wereldkampioen wordt?

(1). http://www.dbnl.org/tekst/swaa005zorg01_01/swaa005zorg01_01_0007.php

(2).https://adintuitu.wordpress.com/2013/08/26/milton-friedman-en-zijn-chicago-boys-het-brein-achter-het-beo-liberalisme/

(3). http://www.meervrijheid.nl/hs-verzorgingsstaat.htm

Voor meer over mensenrechten zie:

https://adintuitu.wordpress.com/2013/07/28/de-pil-en-de-mensenrechten/

https://adintuitu.wordpress.com/2013/07/29/het-dilemma-van-de-illegaliteit/

Voor een degelijk commentaar over het basisinkomen. Frans Groenedijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s