Palestina en het islamitisch kolonialisme.

Het koloniale verleden van Europa en de Arabische wereld onder bezielende leiding van de islam.

Tussen 15 november 1884 en 26 februari 1885 vond in Berlijn een conferentie plaats tussen de koloniale grootmachten over de verdeling van Afrika. Alle belangrijke Europese landen waren aanwezig. Deze conferentie stelde regels op zodat Afrika eerlijk werd verdeeld onder de Europese grootmachten. De conferentie was bijeen geroepen door de Duitse kanselier Bismarck omdat hij van Duitsland een belangrijk land wilde maken. Bovendien zag hij dat dit een mooie gelegenheid was om Frankrijk en Engeland tegen elkaar op te zetten – als Frankrijk en Engeland ruzie zouden krijgen zou dat erg gunstig zijn voor Duitsland. In zo’n 20 jaar was heel Afrika bezet door België (Kongo), Engeland (zuiden en oosten van Afrika), Frankrijk (noorden en westen), Duitsland (Namibië en Kameroen), Italië (Libië), Portugal (Angola, Mozambique) en Spanje (zuiden van Marokko). Maar de verdeling had grote gevolgen voor Afrika.

Afrika bestond voor 1880 uit 10.000 stammen en in 1900 maar uit 40 landen. Van die 40 landen waren er 36 die een bestuur hadden onder leiding van een Europees land. (1)

De impact op ons nationaal gemoed door ons eigen beschamende koloniale verleden hier een aardige analyse door Prof. Smalhout`s column in de Telegraaf uit 1999.

“Onder invloed van links-progressieve krachten is ons sinds de jaren zestig continu een nationaal minderwaardigheidscomplex aangepraat. Wij hadden immers, in progressieve ogen, een uiterst verderfelijk verleden als blanke kolonisten. Het vroegere Nederlands-Indie zou door ons volkomen zijn uitgebuit.
De Indonesische bevolking zou onderdrukt zo niet geterroriseerd zijn. In de vier Atjeh-oorlogen, die wij tussen 1873 en 1942 hebben gevoerd, zouden wij ons beestachtig hebben gedragen. Dat was ook de reden waarom linkse actievoerders in de jaren zestig bijvoorbeeld het Van Heutszmonument in Amsterdam ernstig beschadigden. De generaal J.B. van Heutsz (1851-1924) was een van de meest prominente militairen van het toenmalige KNIL (het Koninklijk Nederlandsch Indische Leger).
In de 18e eeuw, zo werd ons voorgehouden, vervoerden ook Nederlandse Koopvaarders zwarte slaven van Afrika naar Amerika. En nog langer geleden, in de zeventiende eeuw, voerde onze Republiek der Zeven Provinciën een uiterst reactionaire en commerciële expansie politiek, waarbij wij overal ter wereld, van Japan tot in Brazilië een vinger in de pap kreeg. Voor al die feiten moesten wij ons diep schamen.

De onuitgesproken Linkse leuze werd: ,,weg met ons!”‘ De gelegenheid daartoe werd ons ruimschoots geboden.
De Indische Nederlanders die in de Tweede wereldoorlog de Japanse concentratiekampen hadden overleefd, werden van overheidswege doodgezwegen en met een fooi de vergetelheid in gestuurd.
Onze oud -militairen, die na de oorlog in Indien hun dienstplicht hadden vervuld, werden tot op het bot gefrustreerd, omdat ze jarenlang met de Duitse SS werden vergeleken.
Onder de zendingsdrift van progressieve ministers stortte het kleine Nederland meer geld voor ontwikkelingshulp in de bodemloze Derde Wereld put dan welk ander land ook. Talloze terroristische groepen en lokale potentaten hielden daar uitstekend schietende kalashnikovs en tanks aan over”.

Maar ook geschiedenisonderwijs op het basisonderwijs heeft bij sommige mensen tot vreemde conclusies geleid. Zo heeft het onderwerp slavernij, en met name de Nederlandse bijdrage daaraan, of liever gezegd die van de Republiek der Verenigde Zeven Provinciën, bij sommigen het idee gewekt dat deze Republiek de slavernij uitgevonden had. Zo leeft bij anderen weer het idee dat het conflict tussen christenen en moslims is begonnen bij de kruistochten en het probleem tussen joden en Palestijnen (lees moslims/ islam) bij de oprichting van de staat Israël in 1948.

Op 14 mei 1948 is de soevereine staat Israël uitgeroepen, waarop de dag erna de omringende buurlanden Israël binnen vielen. Waarbij Judea, Samaria (Westbank) en Oost Jeruzalem door Jordanië en Gaza door Egypte werden bezet. In 1967 werden deze gebieden op bovengenoemde landen heroverd en niet op de Palestijnen zoals zo vaak in de media wordt geopperd. Toch werd in die 20 jaar tijd nooit over het woord bezetting gerept van Jordanië en Egypte, door de VN

Zie hier de grenswijzigingen in de loop der jaren.

http://histoforum.net/middenoosten/inleiding.htm

Gingrich: Palestijnen zijn een verzonnen volk. http://www.telegraaf.nl/buitenland/article20830702.ece

Nu ben ik niet van plan om de annexaties van de kolonisten, die buiten de huidige grenzen van Israël hun nederzettingen bouwen te gaan verdedigen, verre van dat, maar geen enkele vorm van “bezetting” wereldwijd krijgt zoveel aandacht in de media als die van de Palestijnen. Zou je niet zeggen als we de linkse praatjes mogen geloven als zou de media wereldwijd door zionisten word gecontroleerd.

Er zijn zelfs al supermarkten die politiek zijn gaan bedrijven door producten te boycotten van Israëlische bedrijven op Palestijns gebied. Ook de aandacht die het krijgt van prominente personen als Dries van Agt is opvallend en voorbeeld stellend. Meer en meer Nederlanders steunen acties tegen schendingen van de Palestijnse rechten.( van een oprecht persoon als van Agt, verbaast het mij dat hij nooit aandacht heeft voor de vaak gruwelijke, holocaust-achtige vervolging van miljoenen christenen in de moslimlanden). Dat is vreemd, want er zijn veel meer conflictgebieden, regio,s die al jaren bezet zijn en, vergelijken met Palestina maar een uiterst sluimerend bestaan leiden. Zo heeft de Anglicaanse Monarchie, het zestiende eeuwse Verenigd Koninkrijk het Republikeinse katholieke Noord-Ierland bezet, (Ierland was voor de Engelse koningen altijd een lastig bezit geweest. In het noorden van het eiland was de weerstand tegen de Engelse overheersing het grootst. Een van de manieren om die weerstand te breken was een politiek van kolonisatie van het gebied door Engelse en vooral Schotse boeren. Deze kregen in de 16e eeuw de mogelijkheid om boerderijen te beginnen op land dat was geconfisqueerd van de grootste tegenstanders, bron Wiki). Thailand het zuidelijke islamitische deel geannexeerd, Turkije Oost Cyprus, China Tibet, Indonesië dat West-Papoea annexeerde en de voormalige USSR heeft bijna 45 jaar lang de Europese landen achter het IJzeren Gordijn bezet gehouden.

Zijn er ooit dergelijke initiatieven geweest om de producten uit één van deze landen te boycotten? Nee hoor, onze onderbuik linksistische Palestijnenvriendjes van nu, organiseerden destijds zelfs studiereizen naar de socialistische heilstaat om het socialisme beter te leren begrijpen.
Het voormalig kolonialisme is voor vele Europeanen nog altijd een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van onze cultuur. Maar gezien de geschiedenis was dit slechts één van de laatste uit een lange reeks van veroveringen en onderwerping van vreemde mogendheden. Te denken valt aan de talloze bewegingen en volksverhuizingen, zoals het militaristische Assyrische Rijk en de veroveringen van Cyrus de Grote ( ca 500 v C), de veroveringen van Alexander de Grote (ca 336 v C), De ongekende expansie en onderwerping door het Romeinse Rijk. Het binnenvallen van de Hunnen ( ca 400 n C) De opkomst en expansie van de islam van het midden Oosten, Noord Afrika, Zuid Oost Europa en een deel van Azië, (ca 650-1200 n C ) De Kruistochten als antwoord op de islamitische expansie. De invallen van de Noormannen, ( 793- 1100) . De kerstening deels van Europa door Karel de Grote, (768-816) De ontdekking van Amerika door Columbus en de daarop volgende onderwerping van heel Noord Amerika door overwegend Europese emigranten. De voortdurende barbaarse strijd tussen de Europese adel en de daarbij behorende onderwerping (horigen) De Spaanse overheersing van West Europa. Het kolonialisme van de overzeese gebieden door praktisch alle latere West-Europese landen. De veroveringen en expansie van het Habsburgse Rijk en Napoleon, het derde rijk door Hitler en de Nazi,s.

Van al deze koloniale bestuurlijke overheersingen zijn in feite alleen nog die van de Noord-Amerika als de VS en de islamitische overheersing overeind gebleven. De VS is daarbij een vrijstaat, een vergaarbak en smeltkroes van alle nationaliteiten en gezinden over de hele wereld, kortom een echte multiculturele samenleving geworden. In die staten van de islam is het precies het omgekeerde het geval, waar minderheden door aanhouden treiterijen en vervolgingen steeds meer de streng islamitische staten de rug toekeren.

Het seculiere Turkije bv had 100 jaar geleden nog ca 20 % christenen binnen haar landsgrenzen. Nu is dat minder dan 0.2 %. In het vrije en vredige Tunesië woonden 50 jaar geleden nog 50.000 joden, nu is dat minder dan 1500. Binnen tien of twintig jaar is het hele Midden-Oosten “gezuiverd” van christen en andere minderheden. Dat is wat de islam doet, waar ook ter wereld.

Over kolonialisatie en schending van mensenrechten gesproken, maar wel steeds een grote mond hebben over het latere koloniale verleden van de overwegend vaak westerse landen. Zoals de als intelligent bekend staande Fatima Mernissi in ” Islam and democraty”.

”het westen is militaristisch en imperialistisch. Het heeft andere naties `getraumatiseerd` met zijn `koloniale terreurdaden`. Het `individualisme`, dat waarmerk van westerse cultuur, is `de bron van alle problemen`. De westerse macht is `vreesaanjagend`, het onderdrukt onze `ontwikkelingscapaciteiten` en dringt ons dagelijks leven binnen met zijn “geïmporteerde producten` en televisiefilms die de ether vervuilen. Het is een macht die ons `onderdrukt`, onze `markten overspoelt` en onze `hulpbronnen`, `initiatieven` en `ontwikkelingsmogelijkheden` beheerst”.

Tot zover deze aanklacht van iemand die zich bekend met de geschiedenis waant.
Maar wie realiseert zich eigenlijk de impact van de grootste, langdurigste en immense koloniale bezettingsmacht, (formeel is er sprake van bezetting, zodra de binnenvallende macht het feitelijke bestuur overneemt, iets dat in alle islamitische landen het geval is en was), waarvan er met de expansie van de islam sprake was. De eerste Afrikaanse kolonisten waren Arabische moslims die al snel goede zaken deden met de Afrikaanse zwarte slavenhandelaren. Binnen honderd jaar na Mohammeds triomf werd heel Noord-Afrika, een groot deel van het oud Romeinse Rijk inclusief het Heilige Land, de Balkan en Zuid Europa tot en met Andalusië, plus een groot deel van Azië veroverden, bezetten en bekeerden tot de islam. (2).

Nee, deze “zendelingen” kwamen niet als vrome monniken van verre van deur tot deur om de “blijde boodschap” van Mohammed te verkondigen of met de beleefde vraag of men soms een uittreksel van de koran wou. Zodra de militaire verovering een feit was werd de islam de staatsreligie. De mensen van het “boek”, christenen en joden mochten hun geloof behouden maar werden gereduceerd tot dhimmi`s. Dhimmi’s moesten drie speciale belastingen betalen waarvan de Djizja of hoofdelijke belasting het meest gehaat was. Een dhimmi moest het betalingsbewijs altijd bij zich hebben, anders kon hij gearresteerd worden. Die belastingen werden steeds verhoogd en tezamen met een reeks van andere pesterijen en discriminerende maatregelen, bekeerden veel christenen joden zich uiteindelijk toch tot de islam.

Ondergeschikt.

Een dhimmi mocht geen gezag uitoefenen over een moslim. Dus waren hogere overheidsfuncties verboden voor christenen. Om dezelfde reden kon een christenman nooit trouwen met een islamitische vrouw. Maar een christenvrouw wel met een islamitische man. Hij mocht ook niet op een paard of een kameel rijden. Als hij op z’n ezel gezeten een moslim tegenkwam, moest hij van z’n ezel springen en nederig wachten totdat de moslim voorbij was.

Ongelijkheid voor de wet.
De eed van een dhimmi had geen waarde, dus kon een dhimmi nooit getuigen tegen een moslim. Het principe van oog om oog gold alleen voor moslims. Dus doodstraf op moord bij moslims onderling, maar niet als een moslim een dhimmi heeft vermoord.

Kerken.

De christenen mochten hun kerken behouden, maar nieuwe kerken mochten zij niet bouwen en ook hun oude kerken mochten zij niet uitbreiden. Voor reparaties was vergunning vereist. Kerken en synagogen waren niet beschermwaardig. Gevolg: plundering en brandstichting van kerken en synagogen.

Evangelisatie.

Iedere vorm van evangelisatie onder moslims was verboden. Openbare godsdienstige manifestaties waren ook verboden. De kerkklokken mochten zij niet luiden, want dat werd gezien als evangelisatie. Alle godsdienstoefeningen moesten binnen de muren van de kerk plaats­vinden, dus geen processies en openbare begrafenissen. Het zingen mocht niet voor moslims hoorbaar zijn. Kritiek op de islam of op Mohammed werd niet geduld.

Apartheid.

Dit soort bepalingen hebben ghetto-vorming in de hand gewerkt. In hun eigen wijk konden christenen soms toch de kerkklokken luiden en een processie houden en hun doden begraven. Het voorschrift dat het huis van een christen niet hoger mag zijn clan dat van een moslim in dezelfde straat, woog minder zwaar in een ghetto Dhimmi’s moesten zich ook onderschei­den door het dragen van aparte kleding en het altijd bij zich hebben van het djizia-betalingsbewijs, dat zij soms om de hals moesten dragen. Ze mochten geen Arabische titels voeren, en net gebruik van het Arabische schrift was voor hen verboden. Ook mochten zij geen wapens dragen

Voordelen.

Er bestond ook zoiets als positieve discriminatie onder net dhimmiverdrag. De christenen hadden recht op bescherming door de islamitische overheid (Het woord dhimmi betekent beschermeling.) Bekend is dat kalief Omar de dhimmi-schatting een keer. Het teruggeven aan een groep christenen, omdat hij niet in staat was gebleken hen te beschermen. Christenen mochten ook wijn drinken en verkopen, evenals varkensvlees. Iets wat voor de moslims verboden was. Christenen hoefden ook niet in militaire dienst, want zij mochten geen wapens dragen. (Zij konden dus ook geen beroepssoldaat worden.) Ook hadden de dhimmi’s een zekere mate van zelfbestuur. (Soevereiniteit in eigen kring.)

De joodse schrijfster Bat Ye’or citeert een groot aantal documenten waarin wordt voorgeschreven hoe deze regel in verschillende tijden en plaatsen moest worden toegepast. In grote trekken komt het neer op het volgende: De belastingbetaler moest met z’n geld persoonlijk naar de markt waar de belastingontvanger (vaak een sjeik of emir) op een soort troon was gezeten. De dhimmi’s moesten lange tijd wachten op de smerigste plaats totdat ze één voor één voor de sjeik werden gesleept. Dan moest de dhimmi het verschuldigde bedrag in de hand van de moslim leggen, maar zo dat zijn hand niet boven die van de moslim uitkwam. De dhimmi moest blijven staan, terwijl de moslim op z’n troon gezeten was. Na het overhandigen van het geld moest de dhimmi voorover buigen, zodat de moslim hem een klap tegen z’n wang of een stomp in z’n nek kon geven, met de woorden: “Betaal de schatting aan Allah, o vijand van Allah, O ongelovige.” Hierna werd de belastingbetaler bruut weggetrokken “om hem het gevoel te geven dat hij aan het zwaard ontsnapt is.”

Alle moslims werden uitgenodigd om van dit schouwspel te genieten. Zo werden alle christenen, van hoog tot laag in net openbaar vernederd. Rijke christenen stuurden vaak een afgezant om de belasting te betalen, maar regelmatig werd dit verboden. Men moest in eigen persoon vernederd worden.

Bron:

http://www.answering-islam.org/Dutch/d/dhimmikerkinmoslimwereld.htm

Voor atheïsten en andere religies was d islam een stuk minder mild, men had de keus tussen bekering of onthoofding. Zo werd in de veroverde gebieden, de klassieke cultuur, een multiculturele pluralistische samenleving vernietigd, ten koste van tientallen miljoenen doden en nog eens vele miljoen buitgemaakte slaven en het veroverde gebied in een islamitische totalitaire dictatuur veranderd.

http://www.uitkijk.net/islam.php?do=tl

In feite kan men de gehele expansie van de islam als een godsdienstoorlog betitelen omdat die formeel door de Koran werd gelegitimeerd. Binnen de traditie van de jihad ontwikkelden zich specifieke tradities, waarin culturele oorlogstradities zich mengden met islamitische legitimaties. Zo zagen de Turkse ghazis, cavaleristen, zichzelf als jihadstrijders, evenals de Safavidische qizilbash.

Een gedeelte van de Koran wordt tijdens een veldslag aan Mohammed geopenbaard.
De Expedities van Mohammed (623–632) zijn alle overvallen, veldslagen en belegeringen die onder aanvoering van (ghazwah) of in opdracht van (sariyyah) de islamitische profeet Mohammed zijn voltrokken door de eerste moslims, waarna het eerste kalifaat werd gevestigd”.

Bill Warner met de feiten over de islam 1400 jaar: kijk deze video , sta stil bij 270 miljoen moorden door moslims

En nog steeds proberen de horden van Mohammed gebiedsuitbreiding te realiseren, de niet Arabische nieuwe moslimlanden zoals India, Indonesië, Pakistan en Afghanistan, maar ook in Mali, Nigeria Somalië zijn Mohammedanen extreem gewelddadig actief om hun islamitische heilstaat te realiseren en de oorspronkelijke bevolking of minderheden door middel van intimidatie en terreur te verdrijven. Ook In en buiten Europa zijn moslimorganisaties actief om, geïnspireerd door de Arabische Lente, voorbereidingen treffen in de vorm van campagnes, conferenties en lezingen ter voorbereiding van een Europees Kalifaat.

In een toespraak op 10 april 2006 zei de op 20 oktober 2011 vermoorde kolonel Moeammer Gadhaffi op de Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen

,,Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa. ”Volgens Gadhaffi heeft Europa zich in een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ,,Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ,,Met Mohammed’s komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers moslim te worden.”aldus Gadaffi. Volgens hem hebben het Oude testament en het Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de koran.

Hier een voorbeeld van een website van één van de vele organisaties waar men streeft naar een Europees Kalifaat.

http://ikje.blogspot.nl/2013/03/ontdek-islam-werft-mee-voor-terugkeer.html

Maar Ik durf te wedden dat er weinig mensen zijn zich die realiseren hoe ingrijpend de transformatie naar een dominante islamitische staat eigenlijk is. (De immense stroom vluchtelingen uit de (streng) islamitische naties, op gang gekomen na de islamitische revolutie van 1979 in Iran, naar het overwegende christelijke westen, spreken boekdelen).

Hier een link naar artikel over de relatie islam en geweld.

http://www.wikiislam.net/wiki/Main_Page

“Bill Warner: De politieke islam heeft elke cultuur vernietigd die het is binnengedrongen of waarheen het is geïmmigreerd. De totale duur van deze vernietiging kan eeuwen zijn maar wanneer de islam eenmaal dominant is, faalt hij nooit. De cultuur van het gastland verdwijnt en sterft uit”.

Als Israël van zich afslaat naar de voortdurende pesterijen van Palestijnen en joodse kolonisten weer een stuk grond innemen, is de wereld te klein en staan talloze politici en de media en de VN klaar om met het vermanende vingertje te wijzen, breken er overal in alle (islamitische) landen ernstige rellen uit om de zielige Palestijnen een hart onder de riem te steken. Maar de vele honderden miljoenen vluchtelingen die door de eeuwen heen voorgoed van huis en haard verjaagd of vermoord zijn door de oprukkende (extremistische) kutmoslims worden nooit erkend als zijnde slachtoffers van een agressieve ideologie.

Vergeleken bij de al 14 eeuwen durende immense wereldwijde islamitische bezettingen zijn de voormalige acties van de Europese kolonisten kinderspel, niet waard om over te debatteren.

(1). http://nl.wikipedia.org/wiki/Koloniale_Conferentie_van_Berlijn.

(2).  https://themuslimissue.wordpress.com/2015/03/22/1400-years-of-christianislamic-struggle-an-analysis/

Een gedachte over “Palestina en het islamitisch kolonialisme.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s